Hva er tilsyn?

Tilsyn er et av de viktigste forebyggede virkemidlene for å sikre etterlevelse av regelverket, med den hensikt å styrke samfunnssikkerheten og forebygge ulykker.

DSB skal gjennomføre tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Tilsynsvirksomhet øker også kjennskapen til hvilke krav og regelverk som gjelder. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel. Tiltak som implementeres bidrar til å forebygge hendelser.

Hvem og hva fører vi tilsyn med?

DSB gjennomfører tilsyn innen områdene kjemikalie- og eksplosivsikkerhet, elsikkerhet, produktsikkerhet, brann og redning. Vi har også en viktig rolle i å legge til rette for tilsyn som utføres av kommunene, på vegne av DSB.

DSB koordinerer storulykketilsyn som utføres av Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet (Mdir), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil). Disse myndighetene forvalter storulykkeforskriften sammen og samarbeider gjennom koordineringsgruppen som ledes av DSB.

DSB ved sivilforsvaret fører tilsyn av tilfluktsrom. Forsvaret har på vegne av DSB tilsyn med forsvarets ammunisjonslagre. DSB gjennomfører også tilsyn med departementenes  samfunnssikkerhetsarbeid på vegne av JD. Vi legger også til rette for Statsforvalternes tilsyn med samfunnssikkerhet i kommunene.

Tilsyn og covid-19

Covid-19 har medført endringer hos alle – både myndigheter, kommuner, næringsliv og enkeltpersoner. Det er endringer i hvordan vi jobber, hvordan vi møtes, hvordan vi kommuniserer med hverandre, tilgangen til menneskelige ressurser, tjenester og råvarer. Endringene kan ha skjedd som følge av strenge smitteverntiltak, eller som følge av endrede betingelser i økonomien eller for tilgang til varer og tjenester. Å holde oversikt over og ha kontroll på hva disse endringene betyr og å kunne håndtere de på en riktig måte, vil være av vesentlig betydning for tilsyn på samfunnssikkerhetsområdet, også for å kontrollere risikoen for storulykker.

DSB har stilt seg følgende spørsmål:

  • Hvordan styre endring på en trygg og sikker måte?
  • Følger virksomhetene opp avvik fra tidligere tilsyn?
  • Hvordan overholdes krav og sikkerhet til produkter, medisinsk utstyr og forbrukertjenester?
  • Hvordan sikres tilstrekkelig bemanning hos kommunale brann- og redningsvesen?
  • Hva er tilstanden på tilfluktsrommene i Norge?
  • Hvordan fungerer samfunnets evne til å forebygge kriser – roller og ansvar?
  • Hvordan tilpasse regelverk til endringer i samfunnet?
  • Hvordan tilpasse tilsynsmetode og – innretning til behov og muligheter?
  • Hvordan vurdere helhet, kapasitet og måloppnåelse i kommunene samfunnssikkerhetsarbeid som ledd i håndteringen av Covid-19?
  • Hvordan sikre at departementenes pandemihåndtering følges opp gjennom sektoransvaret?