Tilfluktsrom

DSB ved Sivilforsvaret fører tilsyn med alle tilfluktsrom, unntatt private tilfluktsrom i industrivernpliktige virksomheter, som tilhører Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO).

Eier og bruker skal holde tilfluktsrommene i forsvarlig stand og det skal ikke utføres bygningsmessige endringer som kan redusere beskyttelsesgraden til tilfluktsrommene. Intensjonen med tilsyn er å sikre at eier og bruker overholder disse lovpålagte kravene, samt få oversikt over tilstanden til tilfluktsrommene i Norge.

Tilfluktsrom er bygget for å beskytte sivilbefolkningen i krig. Våpenteknologi og hvordan krig utføres endres over tid. Våpen har blitt mer presise og raskere, samt at krigføringen har blitt mer kompleks. Det medfører blant annet redusert nytteverdien av tilfluktsrom i mindre krigstruede områder, samtidig som Covid-19 pandemien har vist oss omfanget og viktigheten av å gi beskyttelse til kritisk samfunnsfunksjoner.

I 2017 utga DSB en anbefaling på de fremtidige sivile beskyttelsestiltakene og i 2019 ble det utført en tilhørende konsekvens- og kostnadsanalyse. I Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden ber regjeringen DSB om å utrede og foreslå kriterier for trygge oppholdssteder for befolkningen ved evakuering i hele krisespekteret. Som en del av dette arbeidet er DSB ved Sivilforsvaret bedt om å særlig vurdere å videreføre t-rom i spesielt utsatte områder. DSB vil derfor prioritere tilsyn av tilfluktsrom i soner rundt kritiske funksjoner.

Mer om tilfluktsrom:

Siviforsvaret.no: Dette er tilfluktsrom

Forskrift om tilfluktsrom

Sivilbeskyttelsesloven