Tilfluktsrom

DSB ved Sivilforsvaret fører tilsyn med landets 19 000 tilfluktsrom. Årlig planlegges det med 200 tilsyn fordelt på de 20 sivilforsvarsdistriktene.

Eier og bruker skal holde tilfluktsrommene i forsvarlig stand og det skal ikke utføres bygningsmessige endringer som kan redusere beskyttelsesgraden til tilfluktsrommene. Intensjonen med tilsyn er å sikre at eier og bruker overholder disse lovpålagte kravene, samt få oversikt over tilstanden til tilfluktsrommene i Norge.

Tilfluktsrom er bygget for å beskytte sivilbefolkningen i krig. Våpenteknologi og hvordan krig utføres endres over tid. Våpen har blitt mer presise og raskere, samt at krigføringen har blitt mer kompleks. Det medfører blant annet redusert nytteverdien av tilfluktsrom i mindre krigstruede områder, samtidig som Covid-19 pandemien har vist oss omfanget og viktigheten av å gi beskyttelse til kritisk samfunnsfunksjoner.

I 2017 utga DSB en anbefaling på de fremtidige sivile beskyttelsestiltakene og i 2019 ble det utført en tilhørende konsekvens- og kostnadsanalyse. I Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden ber regjeringen DSB om å utrede og foreslå kriterier for trygge oppholdssteder for befolkningen ved evakuering i hele krisespekteret. Som en del av dette arbeidet er DSB ved Sivilforsvaret bedt om å særlig vurdere å videreføre t-rom i spesielt utsatte områder. DSB vil derfor prioritere tilsyn av tilfluktsrom i soner rundt kritiske funksjoner.

Mer om tilfluktsrom:

Siviforsvaret.no: Dette er tilfluktsrom

Forskrift om tilfluktsrom

Sivilbeskyttelsesloven


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.