Elsikkerhet

Foto: DSB

DSB er nasjonal elsikkerhetsmyndighet, og fører tilsyn med virksomheter som eier, bygger og drifter elektriske landanlegg, samt maritime elektriske anlegg.

Videre fører vi tilsyn med nettselskaper med lokalt el-tilsyn (DLE) og sakkyndige selskaper som utfører kontroller på vegne av DLE. Det er kravene i el-tilsynsloven og forskriftene hjemlet i loven som kontrolleres.

Fagområde

Elsikkerhet handler om å forebygge farer elektrisitet kan føre til ved bruk og i arbeid samt farer som kan oppstå ved fravær av strøm. Elektrisitet er en farlig vare, og en fleksibel energibærer som brukes til svært mange formål noe som betyr at elsikkerhet griper inn i nær alle andre samfunnssikkerhetsområder. Utfordringene på området er sammensatte og tverrsektorielle.

Elsikkerhetsområdet kan deles inn i:

 • Landbaserte elektriske anlegg
 • Maritime elektriske anlegg
 • Elektrovirksomheter, arbeid knyttet til prosjektering, planlegging, kontroll, vedlikehold osv. elektriske anlegg og/eller elektrisk utstyr
 • Markedstilsyn av elektrisk utstyr
 • Det lokale eltilsyn (DLE), instruks og oppfølging
 • Utenlandske elektroinstallatører og elektrofagarbeidere, krav til kvalifikasjoner

Regelverket

Elsikkerheten er regulert gjennom el-tilsynsloven og tilhørende forskrifter. Regelverket er funksjonsbasert og støtter seg i stor grad på internasjonale og nasjonale standarder som benyttes som metode for å ivareta krav i regelverket.

I tillegg gjelder reglene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften HMS) og kravene til kartlegging av farer, risikovurderinger, rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser.

Tilsyn - for å sikre at regelverket etterleves

Våre tilsyn skal i størst mulig grad være risikobaserte og bidra til at elektriske anlegg er trygge for personer som bygger, vedlikeholder, drifter og bruker elektriske anlegg og for tredjepersoner. Tilsynet skal også bidra til å forebygge skader og tap av materielle verdier og kontrollere at de elektriske anleggene fungerer etter hensikten. Virksomhetenes oppfølging av hendelser og ulykker er viktige kontrolltema under tilsyn.

Tilsyn med landbaserte elektriske anlegg

Vi fører tilsyn med landbaserte elektriske anlegg som distribuerer elektrisitet, produserer elektrisitet, inklusive småkraft, sol- og vindkraft, næringsvirksomhet med høyspenningsanlegg, sluttbruker høyspenningsanlegg og elektriske anlegg knyttet til jernbane/sporvei. Eksempler på anleggstyper er regionalnettstasjoner, transformatorstasjoner, høyspenningslinjer, lavspenningslinjer, nye og gamle nettstasjoner, kraftverk og andre typer anlegg og utstyr. Dette er regulert i forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

Formålet med de tekniske bestemmelsene i regelverket er at de elektriske forsyningsanleggene skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de sikkert ivaretar den funksjonen de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier. Liv og helse omfatter både personer tilknyttet anleggene og tredjepersoner. Materielle verdier omfatter både anleggene som sådan inkludert bygninger, omgivelser og miljø.

For å oppnå dette stilles det krav til virksomheter og personer gjennom forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. For å ivareta sikkerheten til personer som drifter og arbeider i elektriske anlegg stilles det krav i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Tekniske forhold ved anleggene reguleres i forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

Tema for tilsyn 2024

I 2024 vil vi ha følgende faste tema:

 • Virksomhetens oppfølging av tidligere avvik og anmerkninger
 • Grensesnitt til sluttkunder med høyspenningsanlegg (meldeplikt fef § 3-3) Temaet gjelder nye anlegg som, landstrøm, havbruksanlegg, havvind, storskala solkraftverk, ladestasjoner og bygge- og anleggsplasser med høyspenning
 • Virksomhetens avvikshåndtering

I tillegg til faste tema vil følgende være tema for 2024:

 • Testing, funksjonsprøving og kontroll (sluttkontroll)
 • Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon

For forsyningsanlegg lavspenningsanlegg er det satt opp følgende tema:

 • Kontroll av luftlinjer
 • Tilknytning av byggestrømskap
 • Kabelskap, merking, jording, sikring

For anlegg og midlertidig forlegging av kabler over 3 måneder er tema:

 • Rutiner for planlegging
 • Rutine for ukentlig kontroll av forlegning
 • Rutiner for å søke dispensasjon

Andre tema i 2024 er:

 • Spenningsmåling og forlegging av kabler
 • Arbeid i områder rundt luftlinjer og kabler

I tillegg til ovenstående tema vil jordingsanlegg som tiltak for å oppnå tillatt berøringsspenning jf. fef § 4-11

 • Gjennomgående jord, M-tiltak, dokumentasjon av berøringsspenninger, global jord og beregninger
 • Tiårssyklus (jordingsanlegg) for kontroll av tillatt berøringsspenning, veiledning fef § 4-11.

Tema for tilsyn med FEK og FSE

Når det gjelder å kontrollere kravene i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FEK) og forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) vil fokuset være på rutinene virksomhetene skal ha etablert for:

 • Rutine for lovpålagt opplæring, FSE § 7, overordnet planlegging
 • Planlegging av arbeid og sikkerhet på arbeidssted, FSE §§ 10 og 12.
 • Rutiner for risikovurdering og valg av arbeidsmetode.
 • Kontroll av kvalifikasjoner på personell som er person nr. 2 på høyspentanlegg og personell som fungerer i rollen som LFS
 • Registreringsplikt og kvalifikasjoner, FEK §§ 3 og 5

Tilsyn med maritime elektriske anlegg

Vi fører tilsyn med elektriske anlegg om bord i norskregistrerte klassede lasteskip, lektere og fiske- og fangstfartøy samt klassede passasjerskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), med unntak av hurtiggående passasjerfartøy, som utføres av skipets klasseselskap.

Det elektriske anlegget om bord på fiskefartøy og lasteskip under 15 meter skal kontrolleres av såkalte aksepterte foretak. DSB fører altså ikke ordinært tilsyn med disse fartøyene, men har myndighet til å følge opp klasseselskapenes og de aksepterte foretakenes arbeid gjennom tilsyn.

Primært er fokuset mot vedlikehold, tester av sikkerhetssystemer, sikkerhet og nyanlegg. Det er en fast agendaliste som tilpasses det enkelte tilsynet.

Tilsyn med det lokale el-tilsyn (DLE)

Vi fører tilsyns med nettselskaper som har lokalt eltilsyn (DLE) og med sakkyndige selskap som utfører tilsyn på vegne av DLE. Myndighetsrollen i nettselskapet skal utøve pålagte oppgaver etter forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (FDLE) og gitt instruks.

I 2024 vil vi ha fokus på:

 • Myndighetsrollen hos nettselskapet
 • Ressurstilgang for myndighetsrollen hos nettselskapet
 • Oppfylling av instruks for DLE, spesielt viktig ved fusjoner blant nettselskapene