Elsikkerhet

Foto: DSB

DSB gjennomfører tilsyn etter el-tilsynsloven med eiere av elektriske anlegg og virksomheter som bygger og drifter elektriske anlegg, både hos landbaserte- og maritime tilsynsobjekter.

Tilsynet skal i størst mulig grad være risikobasert og bidra til å forebygge skader på personer og materielle verdier. Dette gjelder personer som bygger, vedlikeholder, drifter og bruker elektriske anlegg samt tredjeperson. Tilsynet skal bidra til å forebygge skader og tap av materielle verdier og bidra til at de elektriske anleggene fungerer etter hensikten. Ulykker og hendelser i virksomhetene vil også være tema under tilsyn.

I tillegg til fagforskriftene, standarder og instruks, er forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og kravene til blant annet kartlegging av farer, risikovurderinger, rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser, underlag for kontrollene.

DSB fører også tilsyn med nettselskaper som har lokalt el-tilsyn (DLE) og sakkyndige selskaper.

Tilsyn med landbaserte elektriske forsyningsanlegg

Fagområdet omfatter tilsynsområdene distribusjon av elektrisitet, produksjon av elektrisitet, inklusive småkraft og vindkraft, næringsvirksomhet med høyspenningsanlegg, sluttbruker høyspenningsanlegg og jernbane/sporvei. Eksempler på anleggstyper er regionalnettstasjoner, transformatorstasjoner, høyspenningslinjer, lavspenningslinjer, nye og gamle nettstasjoner, kraftverk og andre typer anlegg og utstyr.

Formålet med de tekniske bestemmelsene i regelverket er at de elektriske forsyningsanleggene skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de sikkert ivaretar den funksjonen de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier. Liv og helse omfatter både personer tilknyttet anleggene og tredjepersoner. Materielle verdier omfatter både anleggene som sådan inkludert bygninger, omgivelser og miljø.

For å oppnå dette stilles det krav til virksomheter og personer som er satt til å ivareta nevnte forhold gjennom forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. For å ivareta sikkerheten til personer som drifter og arbeider i elektriske anlegg stilles det krav i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Tekniske forhold ved anleggene reguleres i forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

I 2023 vil vi ha fokus på noen faste tema og hovedtema.

Hovedfokus for årets faste tema er tredelt:

 • oppfølging av avvik fra tidligere tilsyn for å sikre at gjentatte avvikstyper følges opp mer systematisk av virksomhetene, jf. systemjording, håndtering av overspenninger og overspenningsvern, gjennomgående jord og feilstatistikk (årsaker til utkobling, branner og ulykker)
 • grensesnitt til sluttkunder med høyspenningsanlegg for nye anlegg som landstrøm, oppdrettsanlegg, havvind og storskala solkraftanlegg
 • avvikshåndtering hos virksomhetene, rutiner, oppfølging og retting av avvik, jf. internkontrollforskriften § 5, annet ledd, pkt. 7

Hovedfokus på årets hovedtema er også tredelt:

 • testing, funksjonsprøving og kontroll (sluttkontroll), jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) § 3-1
 • gjennomgående jord som tiltak for å oppnå tillatt berøringsspenning, brannsikkerhet, tiårssyklus jordingsanlegg for kontroll av tillatt berøringsspenning
 • forsyningsanlegg lavspenning, jf. luftlinjer, inntak, klatrefri soner, fellesføringer, utkoblinger, tilknytning av byggestrøm

Når det gjelder å kontrollere kravene i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FEK) og forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) vil fokuset være på rutinene virksomhetene skal ha etablert for:

 • utpeking av leder for sikkerhet
 • lovpålagt opplæring
 • kurs i FSE med tilhørende førstehjelp
 • melding av ulykker og uhell
 • bruk av ufaglærte/lærlinger
 • rutiner for internrevisjon
 • planlegging av arbeid og sikkerhet på arbeidssted
 • melding av ulykker og uhell
 • risikovurdering og valg av arbeidsmetode
 • registreringsplikt ved splitting av nett og produksjon

I tillegg til disse temaene vil det være andre tema som tas opp med den enkelte virksomheten under tilsynet. Tema for kontrollene oppgis i brevet der tilsynet meldes virksomheten.

Tilsyn med maritime elektriske anlegg

Tilsyn med elektriske anlegg om bord i norskregistrerte klassede lasteskip, lektere og fiske- og fangstfartøy samt klassede passasjerskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), med unntak av hurtiggående passasjerfartøy, som utføres av skipets klasseselskap.

Det elektriske anlegget om bord på fiskefartøy og lasteskip under 15 meter skal kontrolleres av såkalte aksepterte foretak. DSB fører altså ikke ordinært tilsyn med disse fartøyene, men har myndighet til å følge opp klasseselskapenes og de aksepterte foretakenes arbeid gjennom tilsyn.

Primært er fokuset mot vedlikehold, tester av sikkerhetssystemer, sikkerhet og nyanlegg. Det er en fast agendaliste som tilpasses det enkelte tilsynet.

Tilsyn med DLE

DSB fører tilsyn med nettselskaper som har lokalt eltilsyn (DLE) og med sakkyndige selskap som utfører tilsyn på vegne av DLE. Myndighetsrollen i nettselskapet skal utøve pålagte oppgaver etter forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (FDLE) og gitt instruks.

I 2023 vil vi ha fokus på:

 • myndighetsrollen hos nettselskapet
 • ressurstilgang for myndighetsrollen hos nettselskapet
 • oppfylling av instruks for DLE, spesielt viktig ved fusjoner blant nettselskapene