Lokale, regionale og nasjonale hendelser

DSB fører statistikk over lokale, regionale og nasjonale hendelser som utløser behov for statlig samordning og forsterkning. I 2015 bisto Sivilforsvaret nødetatene ved 247 hendelser, mens DSB understøttet Justis- og beredskapsdepartementets (JD) samordningsrolle ved 29 hendelser.

DSB registrerer selv hendelser med behov for forsterkning fra Sivilforsvaret og hendelser rapportert via samordningskanal til Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Hendelser i samfunnet med forsterkning fra Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs med hovedoppgave å støtte nødetatene (politi, brann- og redningsvesen, helsevesen) og andre myndigheter ved behov.

I 2015 var det 247 hendelser med behov for statlig forsterkning fra Sivilforsvaret. Dette er færre enn i 2014, men flere enn de foregående årene. Nedgangen fra 2014 skyldes i stor grad færre utmarksbranner. I 2015 bisto Sivilforsvaret ved 9 skogbranner og 9 gras- og lyngbranner, mot 71 skogbranner og 32 gras- og lyngbranner i 2014.

Søk etter savnede personer er den største hendelseskategorien, og er knyttet til Sivilforsvaret rolle som en del av den norske redningstjenesten. I 2015 var det 111 søk etter savnede personer, som er det høyeste antallet som er registrert siden 2009. Videre har Sivilforsvaret i 2015 bistått med forsterkning ved 16 stormer/uvær, 26 flommer/oversvømmelser og 23 bygningsbranner.

Figur 1: Hendelser med forsterkning fra Sivilforsvaret

Hendelser i samfunnet rapportert via samordningskanal til Justis- og beredskapsdepartementet

Ved uønskede hendelser med behov for samordning skal DSB understøtte Justis- og beredskapsdepartementets (JD) samordningsrolle. Siden 2012 loggfører DSB samtlige hendelser som medfører et samordningsbehov. Figuren viser uønskede hendelser der DSB har understøttet JD, og der JD har mottatt varsler.

Statistikken på dette området påvirkes både av antallet hendelser og behovet for samordning, og må derfor tolkes i lys av begge disse elementene.

I 2015 gikk antall rapporterte naturhendelser og utilsiktede hendelser ned. Årsakene kan være at det reelt sett har vært færre store uønskede hendelser, eller at DSBs samordning eller lokal og regional samordning har vært tilstrekkelig for å håndtere dem.

Det relativt høye antallet naturhendelser i 2014 sammenlignet med andre år skyldes flere rapporterte utmarksbranner. Det betyr ikke nødvendigvis at antallet slike branner var lavere i 2015, men kan også skyldes at behovet for å rekvirere skogbrannhelikopter gikk ned. Naturhendelsene som ble rapportert via samordningskanal i 2015 gjaldt blant annet 5 ekstremvær, 2 store stormer, 3 skred og 3 utmarksbranner.

Antall utilsiktede hendelser/ulykker som ble rapportert på samordningskanal til JD var svært høyt i 2013 med 38 hendelser. Dette sank til henholdsvis 23 og 12 hendelser i 2014 og 2015. Hovedvekten av de utilsiktede hendelsene i 2015 gjaldt svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, som vannforsyning, kraftforsyning og Ekom.

Figur 2: Hendelser rapportert via samordningskanal