Hva skjer umiddelbart i håndteringen?

Hva er et analyseseminar?

Et analyseseminar gjennomføres med aktører fra samme virksomhet eller på tvers av ulike virksomheter. Gitt scenarioet, anbefaler vi i dette tilfellet at dere også involverer representanter fra det som ville vært kriseledelsen i en reell hendelse.

Vi anbefaler at dere velger en ordstyrer som er ansvarlig for at dere går gjennom alle momenter av håndteringen og hvordan dette ville sett ut for deres virksomhet. Veilederen skal være til hjelp i utformingen og gjennomføringen av analyseseminaret, men dere må selv utarbeide et opplegg som blir nyttig og relevant for deres kommune.

To viktige avklaringer

Før dere dykker ned i hendelsesforløpet, må kriseledelsen ta stilling til spørsmål knyttet til løsepenger og kommunens systemer.

  1. Hvordan forholder kommunen seg til kravet om løsepenger?
  2. Hvilke beslutninger tar kommunen når det gjelder tilgang til ulike systemer, når dere er usikre på om de er berørt? Vil kommunen fjerne tilgangen til systemene? Hvem tar den beslutningen?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet anbefaler ikke å betale løsepenger når man blir utsatt for denne typen angrep. Kommunen må allikevel ta stilling til problemstillingen. De anbefaler også å anmelde alle slike saker til Politiet.

Hendelsesforløpet i akuttfasen

Basert på scenarioet skal dere i denne delen kartlegge hendelsesforløpet og snakke om hvordan dere ville håndtert situasjonen. Hvordan ville de første dagene sett ut? Hva sier planene deres? Dette er nyttig innsikt for å kunne si noe om dagens beredskap/planer/tiltak er tilstrekkelig for å håndtere en hendelse som ligner scenarioet.

Hjelpespørsmål

  • Hvilke problemstillinger vil dere møte på i denne fasen?
  • Hvordan vil manglende tilgang på systemene påvirke tjenestene og oppgavene dere skal gjøre?
  • Hva haster mest, hva er mest kritisk?
  • Hvilke alternative løsninger tas i bruk?
  • Hvordan vil utfordringene eskalere og eventuelt endre seg etter hvert som tiden går?
  • Hvordan blir andre oppgaver og tjenester påvirket etter hvert som dagene går? Hvordan ser det ut etter en uke?