EØS-midlene

EØS-midlene er Norges, Islands og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske i forskjeller i Europa, og til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i Sentral-, Sør Europa og Baltikum som mottar midlene.

For inneværende periode er det totale bidraget 2.8 mrd Euro.

Midlene skal brukes til å finansiere prosjekter innenfor fagfelt som innovasjon, forskning, utdanning, konkurranseevne, sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse, sysselsetting for ungdom, miljø, energi, klima og lav- karbonsamfunnet, kultur, sivilt samfunn, godt styresett, grunnleggende rettigheter, justis- og innenriks. Det er inngått avtaler med hvert av de 15 mottakerlandene.

eos_midlene-3x-svart.png

Programsamarbeid

Norske offentlige institusjoner og fagetater er involvert i utformingen av programmer og bidrar med kunnskap og erfaring i gjennomføringen av EØS-midlene. Under programmene utlyses ulike prosjektsamarbeid. Det er totalt 23 programområder.

Prosjektsamarbeid

Norske bedrifter, forskningsinstitusjoner, kommuner, arbeidslivets parter, frivillige organisasjoner kan inngå samarbeid med partnere i mottakerlandene om gjennomføring av felles prosjekter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal bidra i EØS-samarbeidet gjennom EØS-midlene i tråd med norsk Europa-politikk. DSB har rollen som donor programpartner for samarbeidslandene under programområdene klimaendringer og -tilpasning, og under katastrofeforebygging og beredskap. I tillegg er DSB prosjektpartner.

Som donor programpartner vil DSB legge til rette for prosjektsamarbeid for norske aktører.

Arbeidet med EØS-midlene gir gode muligheter for faglig utviklingsarbeid, kompetanse- og kapasitetsbygging og styrkede bilaterale relasjoner innen samfunnssikkerhet- og beredskap.

I DSB koordineres arbeidet med EØS-midlene av Internasjonal seksjon.

Her får du en oversikt over DSBs arbeid med EØS-midlene