EØS-midlene

EØS-midlene er Norges, Islands og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, og til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa som mottar midlene.

For inneværende periode (2014-2021) er det totale bidraget 2.8 mrd Euro.

Midlene skal brukes til å finansiere prosjekter innenfor fagfelt som innovasjon, forskning, utdanning, konkurranseevne, sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse, sysselsetting for ungdom, miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet, kultur, sivilt samfunn, godt styresett, grunnleggende rettigheter, og justis- og innenrikssaker. Det er inngått avtaler med hvert av de 15 mottakerlandene. 

image90bt6.png
Kilde: regjeringen.no

Programsamarbeid

Norske offentlige institusjoner og fagetater er involvert i utformingen av programmer og bidrar med kunnskap og erfaring i gjennomføringen av arbeid finansiert av EØS-midlene. Under programmene utlyses ulike prosjektsamarbeid. Det er totalt 23 programområder. 

Prosjektsamarbeid

Norske bedrifter, forskningsinstitusjoner, kommuner, partene i arbeidslivet, frivillige organisasjoner mv. kan inngå samarbeid med partnere i mottakerlandene om gjennomføring av felles prosjekter. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal bidra i EØS-samarbeidet gjennom EØS-midlene i tråd med norsk Europa-politikk. DSB har rollen som donor programpartner for samarbeidslandene under programområdene klimaendringer og -tilpasning, og under katastrofeforebygging og beredskap. I tillegg er DSB prosjektpartner. 

Som donor programpartner vil DSB legge til rette for prosjektsamarbeid for norske aktører.

Arbeidet med EØS-midlene gir gode muligheter for faglig utviklingsarbeid, kompetanse- og kapasitetsbygging og styrkede bilaterale relasjoner innen samfunnssikkerhet- og beredskap. 

I DSB koordineres arbeidet med EØS-midlene av Internasjonal seksjon. 

Neste programperiode (2021-2028) 

I slutten av 2023 ble det enighet om en ny avtaleperiode for EØS-midlene (2021-2028). Omfanget er på 3,268 mrd. Euro. Avtalen må godkjennes av alle 27 EU-land før ny periode kan begynne. Deretter blir det forhandlinger med hvert enkelt mottakerland. Mottakerlandene vil være de samme 15 land som i forrige periode. Programområdet Katastrofeforebygging og beredskap blir videreført. Hvilke land som ønsker å jobbe med dette programområdet avklares gjennom forhandlingene. DSB vil prioritere arbeidet innenfor dette programområdet da det vil bidra å styrke samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap mellom Norge og mottakerlandene gjennom prosjekt som også vil være nyttige for Norge.  

Her får du en oversikt over DSBs arbeid med EØS-midlene