Relevante spørsmål

Vi har utarbeidet en liste med relevante spørsmål som politiet kan bruke som et hjelpemiddel under etterforskning av uhell og ulykker knyttet til produkter og forbrukertjenester. Spørsmålene er ikke uttømmende, men de vil kunne avdekke om virksomheten har fulgt regelverket i henhold til produktkontrolloven, eller om internkontrollforskriften er brutt. Spørsmålene er rettet mot avhør av eier, leder og ansatte i virksomheten som tilbyr en forbrukertjeneste, og kan være et utgangspunkt i arbeidet med en intervjuguide.

Eieren av en forbrukertjeneste er ansvarlige for sikkerheten til de som deltar. De er lovpålagte til å kjenne til, og følge, internkontrollforskriften og produktkontrolloven. Det er derfor relevant å spørre eieren av en forbrukertjeneste om hvilke lover og forskrifter de er kjent med knyttet til sitt tilbud:

  • Har virksomheten kjennskap til produktkontrolloven og lovens formål?
  • Har virksomheten kjennskap til internkontrollforskriften?

Det er krav til at store deler av internkontrollen må dokumenteres skriftlig; Ifølge kravene må de ha satt skriftlige mål for helse, miljø og sikkerhet. De må ha skriftlig oversikt over hver enkelt ansatt sitt ansvar og oppgaver. De må kartlegge farer, og ut fra disse farene må de vurdere risiko, og utarbeide planer og tiltak. I den sammenheng kan det være relevant å spørre om følgende:

  • Hvilke deler av internkontrollen er dokumentert skriftlig?
  • Foreligger det et organisasjonskart for virksomheten?
  • Hva slags opplæring har de ansatte?
  • Foreligger det rutiner som konkret beskriver de ansattes oppgaver og tilstedeværelse?

Eieren av en virksomhet som tilbyr forbrukertjenester, og som vet eller burde vite at denne utgjør en uakseptabel risiko for helseskade har en plikt til å melde fra til DSB. De har også en plikt til å melde ifra til oss om ulykker eller uhell. Dette følger av produktkontrolloven § 6b. Som en del av meldeplikten skal det meldes ifra om tiltak for å redusere risiko og fare for gjentagelse. I den sammenheng kan det være relevant å spørre om følgende:

  • Har virksomheten eksempler på risikovurderinger de har gjort? Risikovurderingene bør inneholde tiltak for å redusere risikoforholdene.
  • Har virksomheten rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge risiko for farer?
  • Hva er gjort i etterkant av den konkrete hendelsen for å forebygge gjentakelse?

De må også dokumentere at de har en systematisk gjennomgang av internkontrollen. I den sammenheng kan det være relevant å spørre om følgende:

  • Foretar virksomheten en jevnlig gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt?