Ofte stilte spørsmål

DSB mottar fra tid til annen en del spørsmål knyttet til sikkerhet på lekeplasser. Her er spørsmålene med svar.

Finnes det en egen godkjenningsordning for lekeplassutstyr?
Svar: Nei, det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr. Tilbyder/eier er selv ansvarlig for at utstyret er i henhold til regelverket. Se produktkontrolloven, lekeplassutstyrforskriften og interkontrollforskriften.

Hvem har ansvaret for at lekeplassutstyret er sikkert?
Svar: I utgangspunktet er produsenten av lekeplassutstyret ansvarlig for å levere sikkert utstyr som er i henhold til gjeldende regelverk.

Dersom produsenten, importøren eller distributøren vet eller burde vite at lekeplassutstyret som er gjort tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, skal vedkommende straks sende en meldepliktsmelding til DSB om dette.

Har jeg som eier et ansvar for at lekeplassutstyret er sikkert?
Svar: Ja. Ifølge lekeplassutstyrsforskriften § 16 har eieren ansvaret for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.

Hvordan kan jeg oppfylle mine plikter som ansvarlig for lekeplassen?
Svar: I tillegg til å oppfylle lekeplassutstyrforskriften skal alle som er ansvarlige for lekeplasser ha et velfungerende internkontrollsystem og følge internkontrollforskriften.

Hvilken rolle har lekeplasskontrollørene?
Svar: Slik DSB opplever det utfører ulike lekeplasskontrollører kontroll av lekeplassutstyr på vegne av eierne av utstyret.

Dette er en jobb eierne kan gjøre selv, men som de av ulike grunner får andre til å utføre. Det presiseres imidlertid at det i regelverket ikke foreligger noe krav om å bruke eksterne "kontrollører".

Det nevnes også at slike kontroller ikke medfører en godkjenning av lekeplassutstyret. Tilbydere av lekeplassutstyr, som for eksempel barnehager, er selv ansvarlige for at utstyret til enhver tid er i henhold til regelverket.

Kan en velforening være ansvarlige for sikkerheten til lekeplassutstyret når kommunen eier lekeplassen?
Svar: Ja. DSB har sett flere eksempler på at velforeninger har påtatt seg et slikt ansvar ved å tilgjengeliggjøre lekeplassutstyr, men kanskje uten å ha satt seg inn i hvilke plikter et slikt ansvar fører med seg, blant annet kravet til å ha et internkontrollsystem.

DSBs anbefaling er at det skriftliggjøres en avtale mellom kommunen og velforeningen som klart angir hvem som har ansvaret for vedlikeholdet og sikkerheten på lekeplassen.

Kan vi som barnehage/skole/velforening montere lekeplassutstyr selv/ på dugnad?
Svar: Ja. DSB nekter ingen å montere eget utstyr, men det vektlegges at det er viktig å bruke monteringsanvisninger som skal følge utstyret ved kjøp.

Dersom man er usikker bør denne jobben overlates til personer med fagkompetanse da feilmonteringer kan bidra til at utstyret får farlige feil og mangler.

Er lekeplassutstyr som naturbarnehagen har laget i skogen omfattet av lekeplassforskriften?
Svar: Ja. I henhold til lekeplassutstyrforskriften er lekeplassutstyr ”alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek".

En lekeplass er; ”ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek”.

Er kunstverk og naturmaterialer å anse som lekeplassutstyr?
Svar: Kunstverk og naturmaterialer er i utgangspunktet ikke å anse som lekeplassutstyr. Kunstverk/naturmaterialer er imidlertid omfattet av lekeplassutstyrforskriften når materialene er en integrert del av lekeplassutstyret og plasseres på et lekeområde med formål om at barn skal leke med eller på en tilvirket konstruksjon.

Dette legitimerer likevel ikke en ansvarsfraskrivelse for nødvendige risikovurderinger hos den som designer, er ansvarlige for eller tilrettelegger en lekeplass der kunstverk plasseres.

Er steiner og trær å anse som lekeplassutstyr?
Svar: Nei. Steiner og trær etc. som fra naturens side hører hjemme på lekeplassområdet er ikke omfattet av lekeplassutstyrforskriften. Dette legitimerer likevel ikke en ansvarsfraskrivelse for nødvendige risikovurderinger hos den som er ansvarlige for eller tilrettelegger en lekeplass der naturmaterialer plasseres.

Er det krav til gjerde rundt lekeplassen?
Svar: DSB er fag- og tilsynsmyndighet for produkter herunder lekeplassutstyr. Når det gjelder behov for gjerde så er det et anliggende som DSB ikke regulerer.

Det vil imidlertid være en vurdering som dere må ta inn som en del av deres internkontroll, jf. risikovurdering i internkontrollforskriften andre ledd § 5 punkt 6.

En slik risikovurdering skal dokumenteres skriftlig. Kan også være hensiktsmessig å ta kontakt med kommunen for å avklare om de stiller krav til dette.