Tilsynsansvar

DSB har tilsynsansvar

DSB er tilsynsmyndighet for generelle forbrukerprodukters risiko for:

  • brennbarhet
  • fysiske og mekaniske egenskaper
  • termiske (fare for brann, eksplosjon, forbrenning, mm)

Andre myndigheter har tilsynsansvar

For produkter med andre farer enn i listen over, vil andre myndigheter ha tilsynsansvaret. For eksempel vil risiko ved produkters kjemiske, hygieniske og støyende egenskaper tilhøre Miljødirektoratet.

Flere myndigheter kan ha tilsynsansvar for samme produkt

Dersom et produkt har flere farer tilknyttet seg, kan flere myndigheter være tilsynsansvarlig. For eksempel kan leketøy både utgjøre fare for fall, som dekkes av DSB sitt regelverk, og fare for forurensning, som er Miljødirektoratets ansvar.