Om transportabelt trykkutstyr for farlig gods

Transportabelt trykkutstyr omfatter alle trykkbeholdere som brukes til å transportere gass fra ett sted til ett annet, slik som for eksempel gassflasker eller tanker som inngår i tankkjøretøyer for gass.

Innefor EØS er konstruksjon, omsetning og bruk av transportabelt trykkutstyr regulert i direktiv som kalles TPED, "transportable pressure equipment directive".

>> Direktiv 2010/35/EU om transportabelt trykkutstyr (pdf)

Dette direktivet har blitt implementert i Norge i forskrift om transportabelt trykkutstyr, som trådde i kraft 1. januar 2013. Samtidig ble forskrift 26. juni 2001 nr. 792 om transportabelt trykkutstyr for farlig gods opphevet. Forskriften inneholder følgende viktige elementer:

 • En presisering av utstyret som forskriften gjelder for
 • En ensartet definisjon av en rekke uttrykk og begreper som også forekommer i andre produktdirektiver
 • Hvilke forpliktelser produsenter, produsentens representant, importører, distributører, eiere og brukere av utstyret har til å sikre at utstyret er i samsvar med kravene i ADR/RID
 • De ulike aktørene skal ha oversikt over hvem de har levert utstyr til og mottatt utstyr fra de siste ti år
 • I hvilke tilfeller importører eller distributører har de samme forpliktelsene som produsenter
 • Kravene til samsvarsvurdering av nytt transportabelt trykkutstyr
 • Kravene til gammelt utstyr når det gjelder fornyet samsvarsvurdering
 • Bestemmelser om ansvar for merking av utstyret
 • Betingelser, prosedyrer, ansvarsområde og forpliktelser for tekniske kontrollorganer
 • Bestemmelser om periodiske og ekstraordinære kontroller
 • Det skilles mellom tilbaketrekning fra markedet og tilbakekall fra markedet
 • Importører pålegges å kontrollere at produsenten overholder sine forpliktelser

Bestemmelsene i forskriften kan kort sammenfattes på denne måten: Alt nytt transportabelt trykkutstyr som markedsføres, skal samsvarsmerkes for å vise at de oppfyller kravene i ADR/RID.

Transportabelt trykkutstyr som allerede er tilgjengelig, kan gjennomgå en fornyet samsvarsvurdering for å vise at utstyret oppfyller kravene i ADR/RID. Samsvarsmerket transportabelt trykkutstyr, skal til enhver tid være i overensstemmelse med de kravene som ADR/RID stiller til utstyret.

Samsvarsmerket utstyr omfattes av fellesskapsretten, og skal ha lik adgang og konkurransevilkår i EØS området. Samsvarsmerkingen består i å påføre symbolet pi (π). Bestemmelsene for eksisterende samsvarsmerkede beholdere gjelder dessuten for beholdere som er samsvarsmerket med epsilon (ε) i henhold til eldre EU-direktiver.

Forskriften inneholder også bestemmelser som gjør det mulig å samsvarsmerke eksisterende transportabelt trykkutstyr. Dette er ikke en plikt. Utstyr som ikke er samsvarsmerket vil imidlertid ikke ha noen rettigheter på det indre marked, og vil med unntak for transport, være overlatt til nasjonale bestemmelser i det enkelte land.

Forskriften gjelder ikke for aerosolbeholdere, brannslukningsapparater og transportabelt trykkutstyr som i ADR/RID ikke er underlagt konstruksjonsbestemmelsene i kapittel 6. Forskriften gjelder dessuten ikke for gassflasker som inngår i pusteapparater. "Pusteapparater" er innretninger som sørger for pusteluft til ett individ, for eksempel til dykkere, brannmenn eller arbeidere som eksponeres for asbest. Disse innretningene anses som personlig verneutstyr og er derfor konstruert for å bli båret eller holdt av en person. Gassflasker for medisinsk oksygen omfattes normalt ikke av dette unntaket.