Kontrollordninger for transportabelt trykkutstyr

Eksempler på transportabelt trykkutstyr er alminnelige gassflasker og tanker for transport av gass, inkludert faste tanker på tankkjøretøyer.

Omfang

Transportabelt trykkutstyr omfatter beholdere som er konstruerte og godkjente for å transportere gasser (FN farlig gods klasse 2) samt enkelte væsker som er så flyktige at de må transporteres i trykkbeholdere (for eksempel flussyre, UN 1790).

Eksempler på transportabelt trykkutstyr er alminnelige gassflasker og tanker for transport av gass, inkludert faste tanker på tankkjøretøyer.

Kontrollordningene for transportabelt trykkutstyr omfatter typegodkjenning og kontroll av produksjonen av slikt utstyr. For alle refyllbare beholdere er det i tillegg krav om førstegangskontroll før utstyret tas i bruk og periodiske kontroller i bruksperioden. Disse kontrollordningene er i hovedsak beskrevet i vedleggene til den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR) og det internasjonale reglementet for transport av farlig gods på jernbane (RID) som utgjør vedlegg C til konvensjonen om internasjonal jernbanetransport (COTIF).

På grunn av EØS-avtalen og direktiv 2008/68/EU er Norge forpliktet til å anvende disse bestemmelsene. ADR og RID er derfor integrert i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.

Kontrollordningene for transportabelt trykkutstyr omfatter blant annet alt transportabelt trykkutstyr som er samsvarsmerket med tegnet pi eller epsilon.

Kontrollordningene for transportabelt trykkutstyr omfatter ikke:

  • Aerosolbeholdere (UN 1950), se forskrift 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere og ADR/RID 6.2.6.4.
  • Brannslukkere (UN 1044), se ADR/RID 3.3 SP225 og SP594. Aktuelle bestemmelser finnes i forskrift 9. juni 1999 nr. 721 om trykkpåkjent utstyr, forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.
  • Gassflasker til bruk i pusteutstyr som er beregnet på å bli båret eller holdt av et individ, og som inneholder komprimert luft (UN 1002), komprimert oksygen (UN 1072), eller som inneholder kvelende gasser klassifisert som UN 1956 eller oksiderende gasser klassifisert som UN 3156, og som er produsert og godkjent i henhold til forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr og som gjennomgår periodisk inspeksjon og blir kontrollert etter bestemmelsene i § 25 av forskrift 6. desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid. Se ADR/RID 3.3 SP655.
  • Åpne beholdere for nedkjølte gasser, se ADR/RID 4.1.4.1 P203.
  • Enkelte særskilte beholdere, utstyr eller gasser som unntas fra kravene i ADR/RID til konstruksjon og prøving av transportabelt trykkutstyr i henhold til ADR/RID 1.1.3.2 eller en spesiell bestemmelse i ADR/RID 3.3.
  • Tanker og multielement gasscontainere (MEGCer) som er tilvirket og godkjent i henhold til FN-bestemmelser for multimodalt transportutstyr og omfattet av ADR/RID kapittel 6.7.

Krav til kontrollorgan

Kontrollorganet skal tilfredsstille kravene til kontrollorgan i ADR/RID 1.8.6. Dette innebærer at kontrollorganet må være utpekt av vedkommende myndighet i et av medlemslandene til ADR og RID og organet må også være akkreditert i henhold til (NS-)EN ISO/IEC 17020:2012 (unntatt klausul 8.1.3) av det nasjonale akkrediteringsorganet. DSB er vedkommende myndighet i Norge og det nasjonale akkrediteringsorganet er Norsk Akkreditering.

Videre er det krav til typer av kontrollorgan for UN-godkjente gassflasker i ADR/RID 6.2.2.11, for ikke UN-godkjente gassflasker i ADR/RID 6.2.3.6 og for tanker i de spesielle bestemmelsene TA4 og TT9 i ADR/RID 6.8.4. Norske, og europeiske, gassflasker er som regel ikke UN-godkjente. (UN står for United Nations, FN på norsk.)

Særskilte krav til kontrollorgan for transportabelt trykkutstyr som er omfattet av forskrift 22. november 2012 nr. 1088 om transportabelt trykkutstyr

Forskriften omfatter alt transportabelt trykkutstyr som er eller skal samsvarmerkes med symbolet pi eller som er merket med symbolet epsilon. Se virkeområdet i § 1 og definisjonen på transportabelt trykkutstyr i § 2.

Kontrollorganer som kontrollerer utstyr som er omfattet av denne forskriften skal i tillegg til kravene for kontrollorgan i ADR/RID, oppfylle bestemmelsene til kontrollorganer i §§ 24-29 i forskriften. Kontrollorganet må være notifisert til Europakommisjonen og publisert i deres liste over kontrollorganer. Denne listen kalles NANDO.

>> NANDO: Liste over kontrollorgan for transportabelt trykkutstyr

Dersom denne lenken ikke fungerer, gå inn på hovedsiden til NANDO, velg "legislation" i menyen på venstre panel, og velg deretter "2010/35/EU Transportable pressure equipment"

Spesielt om periodisk kontroll av gassflasker

Periodisk kontroll av gassflasker kan foretas av kontrollorgan som er akkreditert, utpekt og notifisert i henhold til bestemmelsene nevnt i forrige avsnitt. I tillegg åpnes det for at disse kontrollene kan foretas av et såkalt "internorgan". Dette fremkommer av ADR/RID 6.2.2.11, 6.2.3.6 og 1.8.7.1.4. I norsk ADR/RID 1.8.7.1.4 har det tidligere dessverre vært en feil ved oversettelsen av internasjonal tekst til norsk. I stedet for "internorgan" sto det "internt kvalitetskontrollsystem" i den norske teksten. Det sto dessuten at internorganet kun kan ivareta deler av inspeksjonene og prøvene. Dette er ikke riktig, de kan ta hele periodiske kontrollen. ADR/RID 1.8.7.1.4 angir således en mulighet for å kvalifisere seg som et internorgan. Feilen eksisterte i norsk utgave av ADR/RID fra 2009 til 2017 og ble korrigert i ADR/RID 2019.

Et internorgan må arbeide under overvåkning av et utpekt og notifisert kontrollorgan som er akkreditert som type A kontrollorgan i henhold til (NS-)EN ISO/IEC 17020:2012 (unntatt avsnitt 8.1.3), se ADR/RID 6.2.2.11 og 6.2.3.6. Kravene til internorganer og overvåkning av slike organer er å finne i ADR/RID 1.8.7.6. Et kontrollorgan av type A har ingen plikt til å inngå avtaler om overvåking av internorganer, det er frivillig.

Et internorgan behøver ikke å utpekes eller notifiseres til Europakommisjonen, se artikkel 22 (6) i direktiv 2010/35/EU.

Gjennomføring av kontrollarbeidet

Typegodkjenninger, samsvarsvurderinger, førstegangs- og periodiske kontroller skal gjennomføres etter de administrative prosedyrene i ADR/RID 1.8.7 og de tekniske bestemmelsene og fremgangsmåtene som gjelder for de enkelte typer trykkutstyr i ADR/RID del 6. ADR/RID del 6 benytter seg av anerkjente europeiske og internasjonale standarder for kontroll av de vanligste typene transportabelt trykkutstyr.

Internorganer som foretar periodisk kontroll av gassflasker, må bruke stempelet til kontrollorganet av type A som de er under overvåkning av. Indirekte innebærer dette at kontrollorganet av type A står ansvarlig for kvaliteten på det kontrollarbeidet som gjøres av internorganer under deres overvåkning.