Skriftlige instruksjoner

Skriftlige instruksjoner med forholdsregler mot uhell eller nødssituasjoner skal medbringes ved all transport av farlig gods.

De skriftlige instruksjonene inneholder informasjon om hvilke tiltak som skal treffes av kjøretøymannskap og førere av tog, dersom en ulykke eller en nødssituasjon inntreffer ved transport av farlig gods. De inneholder også regler om hvilket utstyr som skal tas med på transporten.
 
Tiltakene består dels av generelle tiltak, samt mer farespesifikke tiltak. I instruksjonene er hver enkelt fareseddel og advarselsmerking koblet sammen med fareegenskaper og de tiltak som må iverksettes for det respektive godset.

Kravet om skriftlige instruksjoner er i henhold til ADR/RID 5.4.3. og gjelder uansett hvilke stoffer eller gjenstander som skal transporteres og uansett hvordan disse skal transporteres (stykkgods, tank, bulk, etc).

Last ned skriftlige instruksjoner for ADR og RID nedenfor. På UNECE sine nettsider finner du ADR-instruksjoner på flere språk.

Transportører og kjøretøymannskaper

Det er transportøren som er ansvarlig for å overlate de skriftlige instruksjonene til kjøretøymannskapet og førere av tog. Instruksjonene skal være på et språk som hvert medlem av kjøretøymannskapet og førere av tog kan lese og forstå. Transportøren skal også forsikre seg om at disse forstår instruksjonene og er i stand til å følge dem korrekt når det inntreffer en ulykke eller nødssituasjon. Før transporten starter, skal kjøretøymannskapene og førere av tog gjøre seg kjent med hvilket farlig gods som er lastet og sette seg inn i hvilke tiltak som må iverksettes ved en ulykke eller nødssituasjon.

De skriftlige instruksjonene skal oppbevares lett tilgjengelig i førerhytta.

Last ned skriftlige instruksjoner i PDF


Skriftlige instruksjoner for ADR (norsk)
Skriftlige instruksjoner for RID (norsk)