Temaveiledninger farlig stoff

Virkeområdet til forskrift om håndtering av farlig stoff favner vidt. Foruten veiledningen til forskriften, så er det utarbeidet temaveiledninger som dekker ulike typer anlegg i forbindelse med håndtering av farlig stoff.

>> Veiviser til temaveiledningene

Bruk av farlig stoff

Temaveiledning om bruk av farlig stoff består av to deler/publikasjoner:

Del 1 omfatter forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel. Formålet med denne temaveiledningens Del 1 er å utdype forskriftens krav samt foreslå tekniske løsninger ved utforming av forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel, slik at disse både ved nyinstallasjon, drift, endringer og vedlikehold opprettholder en sikker utførelse for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell og ulykker.

>> Temaveiledning om bruk av farlig stoff - del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel, revidert juli 2015

Del 2 omfatter kulde- og varmepumpeanlegg, kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer, trykkluftanlegg og diverse forbruksanlegg. Hensikten med denne temaveiledningen er først og fremst å gi anvisninger på hvordan forskrift om håndtering av farlig stoff kan tilfredsstilles når det gjelder krav til prosjektering, konstruksjon, produksjon, omsetning, installasjon, drift, endring, reparasjon, vedlikehold og kontroll av slike anlegg og utstyr.

>> Temaveiledning om bruk av farlig stoff - Del 2 (kulde- og varmepumpeanlegg, kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer, trykkluftanlegg og diverse forbruksanlegg)

Transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land

Temaveiledningen utdyper og forklarer forskrift om håndtering av farlig stoff i forbindelse med transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land.

>> Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land

Oppbevaring av farlig stoff

Temaveiledningen utdyper og forklarer forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff). Forskriftens § 4 definerer blant annet begrepene «farlig stoff» og «håndtering». Håndtering omfatter enhver omgang med farlig stoff, fra oppbevaring til bruk. Veiledningen gjelder for:

  • Tankanlegg – atmosfæriske tanker
  • Tankanlegg – LPG og LNG
  • Oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje (stykkgods)
  • Tankanlegg – klor, svoveldioksid og ammoniakk

>> Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff

Omtapping av farlig stoff

Temaveiledningen utdyper og forklarer forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff), relatert til drivstoffanlegg og fylleanlegg for propanflasker.

>> Temaveiledning om omtapping av farlig stoff - drivstoffanlegg, fylleanlegg for propanflasker og bunkring av LNG 

Tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg

Hensikten med denne temaveiledningen er først og fremst å gi anvisninger på hvordan forskrift om håndtering av farlig stoff kan tilfredsstilles når det gjelder krav til prosjektering, konstruksjon, produksjon, omsetning, installasjon, drift, endring, reparasjon, vedlikehold og kontroll av prosessanlegg og biogassanlegg.

>> Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg

Innhenting av samtykke

Temaveiledningen gir retningslinjer for søknad om innhenting av samtykke etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, og angir krav til opplysninger og dokumentasjon i forbindelse med søknadene. Behandling av søknader og utstedelse av samtykke er også omtalt.

>> Temaveiledning om innhenting av samtykke