Melde inn uhell og ulykker med farlig stoff

Brannbiler og politibil foran skadested
Foto: Colourbox

Alle uhell og ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff i virksomheter, skal rapporteres til DSB.

>> Åpne elektronisk skjema for å melde inn ulykke med farlig stoff

Større ulykker skal i tillegg varsles umiddelbart til DSB. DSBs vakttelefon er 482 12 000

Rapportering av uhell og ulykker er pålagt i henhold til følgende forskrifter:

  • Forskrift om håndtering av farlig stoff § 20
  • Storulykkeforskriften § 13

Hvorfor varsle?

Formålet med umiddelbar varsling av større ulykker, er å tidlig gi DSB korrekte opplysninger og kjennskap til hendelsen slik at DSB kan videreformidle korrekt informasjon til blant annet publikum, media og andre myndigheter.

Varsling til DSB må ikke gå ut over virksomhetens håndtering av akuttfasen (varsling av, og samhandling med nødetatene etc.).

Dersom det er tidkrevende å avdekke årsaken til hendelsen, kan rapportert uhell/ulykke være av en foreløpig karakter, og full rapport kan ettersendes på et senere tidspunkt.

Eksempler på hendelser som skal meldes inn:

  • utilsiktet utslipp av farlig stoff, i større mengde enn hva virksomheten regner som spill
  • brann der farlig stoff er involvert
  • eksplosjon i farlig stoff

For virksomheter som er omfattet av storulykkeforskriften gjelder i tillegg en plikt til å rapportere inn tilløp til ulykkeshendelser som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til storulykke.