Utførelse, plassering og drift av automater for gassflasker med propan

De siste årene er det utplassert en rekke såkalte flaskeautomater for ubetjent kjøp av propanflasker og innlevering av tomme flasker. Regelverket for disse har vært uklart. Her er en avklaring.

Det har vist seg at det er usikkerhet om flere forhold rundt automater for gassflasker med propan. Det gjelder spesielt vurdering av faren for at det kan oppstå eksplosjoner internt, hvilke regelverk som skal legges til grunn overfor selve automaten, men også regelverket som blant annet angår plassering og drift av automaten.

DSB har funnet det nødvendig å komme med en avklaring i forhold til gjeldende regelverk.

Risikovurdering – lekkasje av propangass

Det er de «tomme» flaskene som representerer den største risikoen for lekkasje av propangass inne i maskinen. Etter vår vurdering kan ikke lagring av «tomme» og fulle flasker (opptil 48 flasker totalt), sidestilles med lagring i skap med betjent mottak og utlevering hva gjelder sannsynlighet for eksplosjonsfarlig atmosfære:

Det er ingen kontroll av hvilken tilstand flaskene og deres ventiler er i når flaskene returneres.

Videre kan ulike flasker med påsatt industriventil leveres. Dersom denne ventilen ikke er skrudd helt igjen vil propangass komme ut hvis det fortsatt er gass igjen på flasken.

Det er derfor nødvendig at produsenten av slike automatskap foretar en risikoanalyse med hensyn til faren for eksplosiv atmosfære inne i maskinen, og gjør nødvendige tiltak for å sikre at atmosfæren ikke medfører fare for eksplosjon.

Krav til automaten – forholdet mellom maskinforskriften og ATEX-forskriftene

Automaten faller inn under definisjonen av maskin i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (fm). Det området som maskinforskriften dekker, betegnes som et fullstendig harmonisert område. Dette innebærer at alle sikkerhetsaspekter ved en maskin dekkes av maskinforskriften.

Maskinforskriften har derfor et eget avsnitt om eksplosjonsfare i det indre av maskinen:

1.5.7. Eksplosjonsfare

Maskiner skal være slik konstruert og bygd at enhver fare for eksplosjon unngås, enten faren kommer av maskinen selv, eller av gasser, flytende stoffer, støv eller av andre stoffer som blir produsert eller brukt i maskinen.

Denne bestemmelsen i maskinforskriften dekker langt flere situasjoner der en eksplosjon kan oppstå enn ATEX-forskriftene. ATEX-forskriftene er begrenset til blandinger i luft under atmosfæriske forhold. Denne begrensningen gjelder ikke for maskinforskriften. I dette tilfellet er imidlertid forholdene tilsvarende som en eksplosiv atmosfære i ATEX sammenheng.

Følgelig kan utstyr som oppfyller ATEX-utstyrsforskriften benyttes.

Fordi alle sikkerhetsaspekter for automaten dekkes av kravene i maskinforskriften, er det ikke nødvendig å trekke inn annet regelverk som ATEX-forskriftene. Det er derfor ikke nødvendig å gjennomføre soneklassifisering etter ATEX-brukerforskriften.

Etter maskinforskriften blir produsentens oppgaver som gjelder eksplosjonsrisiko blant annet:

  • Å gjøre en risikoanalyse som også omfatter eksplosjonsrisikoen, for hele automaten.
  • Definere kravene på det utstyret som skal anvendes i den potensielle eksplosive atmosfæren for å garantere at maskinen fullt ut oppfyller kravene i maskinforskriften. Dette inkluderer også eventuelle sikkerhetssystem på utsiden som bidrar til en sikker funksjon.
  • Anskaffe eller fremstille utstyr som oppfyller kravene over som skal brukes under forholdene som defineres ved risikoanalysen, og som overensstemmer med ATEX-utstyrsforskriften.

Samsvarserklæringen for automaten skal derfor referere til maskinforskriften.

DSB har hjemmel til å føre tilsyn ved at disse og andre bestemmelser i maskinforskriften er oppfylt og dokumentert i forbindelse med markedskontroll av automatene. 

Krav som gjelder plassering og bruk av automatene - Forskrift om håndtering av farlig stoff

Den som er tillagt plikter etter forskriftens bestemmelser skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene i forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen er oppfylt jf forskriften § 13.

Dette gjelder blant annet:

Innmelding §12
Propan meldes til DSB dersom samlet beholdervolum overstiger 400 liter.

Risikovurdering §14
Denne må i tillegg til det som fremkommer i produsentens risikoanalyse omfatte de lokale forholdene der flaskeautomaten skal plasseres. Avstand til bygninger og andre aktiviteter, skjerming mot påkjørsel, skilting osv. Sikkerhet i forhold til tredje person er særlig viktig å ivareta.

Forebyggende sikkerhetstiltak §15
Bl.a. nevnes krav til at det utarbeides en situasjonsplan som viser plassering av flaskeautomat, bygninger, parkeringsplasser osv.

Beredskapsplikt §19
Det skal utarbeides en beredskapsplan og etableres en tilstrekkelig egenberedskap med tilhørende varslings- og innsatsplaner.

Eiers overvåkning og kontrollrutiner med automatene §§ 8, 9 og 10
Bl.a. skal eier eller bruker av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff etablere systematisk tilstandskontroll for å påse at den tekniske tilstand er tilfredsstillende.

Varsling og rapportering av uhell og ulykker § 20
Bl.a. etablere rutiner for varsling av uhell til DSB samt innsende rapport.

Tilsyn § 23
Kommunen har hjemmel til å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskrift om håndtering av farlig stoff blir overholdt. 

Hvordan kravene i forskrift om håndtering av farlig stoff er oppfylt, skal være dokumentert. Dokumentasjon for installasjonen skal oppbevares og kunne fremlegges for tilsynsmyndigheten.