Oppbevaring av farlig stoff i bolig

I brosjyren "Du er en del av Norges beredskap – Råd om egenberedskap" kommer vi med eksempler på hva du kan ha i hus for å klare deg i tre døgn. Her nevner vi enkelte brannfarlige væsker og gass, til bruk for oppvarming av mat og bolig, og som ekstra drivstoff. I kjølvannet av dette har vi fått mange henvendelser om hva som riktig oppbevaring av slike stoffer. Her er DSBs retningslinjer.

Noen bor slik til at de på en sikker måte kan oppbevare for eksempel en propanbeholder og litt ekstra drivstoff, i tilfelle en nødsituasjon. Mange bor imidlertid i leilighetskomplekser eller liknende, der de ikke har tilgang til egnet sted å oppbevare den brannfarlige gassen eller væsken. Da er det ikke gitt at man kan ha dette i reserve.

Vurdere behov og løsninger

Sikkerheten må ivaretas, både for den enkelte beboer og samlet for hele boligkomplekset. Derfor må alle beboere vurdere sitt faktiske behov, samtidig som styret samlet må vurdere løsninger som reduserer risikoen.
Det er hovedsakelig forskrift om håndtering av farlig stoff som regulerer hva den enkelte kan oppbevare i tilknytning til egen bolig og fritidsbolig. Med farlig stoff i denne sammenheng menes propan, rødsprit, bensin og diesel.

Mengder og begrensninger

Maksimalt tillatte mengde brannfarlig gass (som propan) i en boenhet, er 55 liter (2x11 kg beholdere) og 10 liter brannfarlig væske (som bensin og rødsprit). I utvendig bod eller lignende kan det maksimalt oppbevares 90 liter propan og 50 liter bensin/rødsprit.

Dersom et boligselskap mener at risikoen for uhell og ulykker blir for høy ved oppbevaring av farlig stoff, kan de ha vedtekter som ikke tillater oppbevaringen.

Gjeldende forskrift krever alminnelig aktsomhet for enhver som håndterer farlig stoff. I enkelte tilfeller kan også DSB og kommunen fastsette nærmere begrensninger eller forbud mot oppbevaring av farlig stoff dersom det anses nødvendig for å verne liv, helse og materielle verdier mot uhell og ulykker.

Sikkerhetstiltak ved oppbevaring og bruk

Viktige sikkerhetstiltak ved oppbevaring og bruk av brannfarlig gass og væske:

  • Gassbeholdere skal oppbevares stående, luftig og sikres mot å velte
  • Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller eller rom under terreng, eller på loft
  • Følg leverandørens anvisning ved bruk av apparater og utstyr – apparater beregnet for utendørs bruk må aldri brukes innendørs
  • Sørg for god ventilasjon ved bruk
  • Flyttbare gassovner må ikke brukes i rom der folk sover

Les mer flere råd om bruk og oppbevaring av gass og brennbar væske på sikkerhverdag.no, vår nettside for privatpersoner.