Olje- og gassinstallasjoner i kjøretøy

Håndtering av brannfarlig stoff er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om håndtering av farlig stoff.

Dette gjelder også for installasjon, bruk og kontroll av olje- og gassinstallasjoner i kjøretøy utover hva som er omfattet av kjøretøyregelverket angående kjøretøyets fremdrift og oppvarming av førerrom.

Gassinstallasjoner i campingkjøretøy består typisk av kjøleskap, kokeapparat og varmeanlegg som forsynes gjennom et fast røropplegg fra gassflasker plassert i dedikert gassrom.

Forskrift om håndtering av farlig stoff har blant annet bestemmelser om krav til aktsomhet, kompetanse, utstyr og anlegg og kontroll. Forskriften er utdypet i en generell veiledning og i temaveiledninger. Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 – forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel vil være mest relevant for forhold knyttet til installasjoner i kjøretøyer.

Aktsomhet

Det overordnede kravet til aktsomhet fastsetter at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Dette vil omfatte brukeren av campingkjøretøyet, og vil normalt kreve at brukeren setter seg inn i og følger leverandørens bruksanvisning og anbefalinger.

Kompetanse

Bestemmelsen om kompetanse krever at enhver som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, drifter, endrer, reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal ha nødvendig kompetanse. Kompetansen skal omfatte kunnskap om aktuelt regelverk, om de farlige stoffene som skal håndteres og om teknisk utførelse og drift av utstyr og anlegg. Det er også fastsatt at der hvor det finnes anerkjente normer for kompetanse, så skal innholdet i disse legges til grunn som et minimumsnivå.

Installasjoner og utstyr

Når det gjelder utstyr og anlegg så skal enhver som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, endrer, reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer dette sørge for at det gjøres fagmessig i samsvar med anerkjente normer for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved alle påregnelige driftsforhold. For installasjoner i campingkjøretøyer anses NS-EN 1949:2021 Spesifikasjon for installasjon av LPG-systemer i bobiler, campingvogner og andre kjøretøy for beboelse å være en slik anerkjent norm.

Kontroll

Eier og bruker skal sørge for at utstyr og anlegg underlegges systematisk tilstandskontroll for å påse at den tekniske tilstand er tilfredsstillende. Hyppighet og omfang av den systematiske tilstandskontrollen må tilpasses utstyrets og anleggets driftsbetingelser. Produsentens anbefalinger vil her være førende. Virksomhet/person som ufører den systematiske tilstandskontrollen må ha nødvendig kompetanse, jamfør avsnittet om kompetanse. Utover den systematiske tilstandskontrollen bør bruker føre et jevnlig tilsyn med installasjonen, også dette etter produsentens anbefalinger.

Ved konstruksjon, produksjon, installasjon, endring og reparasjon av utstyr og anlegg skal det gjennomføres kontroll for å påse at utstyr og anlegg er formålstjenlig og sikkert. Kravet til kontroll gjelder både nytt og brukt utstyr.

Varsling av brann, røyk, gass, og kullos
Kjøretøy er ikke omfattet av begrepene bolig eller fritidsbolig i forskrift om brannforebygging, og det er derfor ikke eksplisitt forskriftsfestet krav til installasjon av brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i kjøretøy etter DSBs regelverk. Det anbefales imidlertid å legge minst samme sikkerhetsnivå til grunn for kjøretøy som benyttes til overnatting, som for fritidsbolig. I tillegg kan man med fordel installere varsling av kullos og propanlekkasje.

Gassapparater skal oppfylle krav i forskrift om gassapparater, herunder om CE-merking.

For forhold som ikke dekkes av NS-EN 1949 eller andre anerkjente normer som er spesifikke for campingkjøretøy, kan man se hen til Norsk Gassnorm. Den gjelder ikke gass til campingformål, men kan likevel tjene som en illustrasjon på hvilket sikkerhetsnivå det vil være fornuftig å legge seg på.