Melde inn farlig stoff

Alle som oppbevarer farlig stoff over visse mengder skal melde dette til DSB. I denne artikkelen finner du informasjon om hva som regnes som farlig stoff, hvem som skal melde inn og hvordan du skal melde inn.

Innmelding av farlig stoff

Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som oppbevarer farlig stoff over visse mengder, skal melde dette til DSB. Mengdegrensene er oppgitt i vedlegg 2 til forskrift. Krav om innmelding gjelder for virksomheter og privatpersoner.

>> Forskrift om håndtering av farlig stoff med veiledning

>> Veiledning for innmelding av farlig stoff 

For privatpersoner er det i hovedsak innmelding av gassanlegg bestående av tanke med rørføring inn til forbrukende utstyr, som er relevant. Dette finner du mer informasjon om på Sikkerhverdag.no, vår nettside for privatpersoner.

Merk at for utgangsstoffer for eksplosiver er det i tillegg en egen meldeplikt, se Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver.

Hva er farlig stoff?

I denne sammenheng er farlig stoff de brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatte stoffene. Stoff og stoffgruppe skal meldes inn.

Hvordan finne rett skjema?

Farlig stoff skal meldes inn elektronisk til DSB. Innmeldingen gjøres via Altinn. Skjemaet heter "Innmelding av farlig stoff". Det er to veier til rett skjema.

Hvem kan melde inn farlig stoff?

For å melde inn farlig stoff må man ha rettighet/tilgang. I virksomheter har leder/styreleder automatisk tilgang, for kommuner er det ordfører/rådmann, for privatpersoner er det hjemmelshaver til eiendommen og for boligselskap er det styreleder.

Personen som har tilgang, kan delegere tilgangen til en annen person. Dette gjøres i Altinn.

NB: Ved innlogging i Altinn, bruker man sine egne koder. Først etter innlogging velger hvem man skal representere.

Hvilken informasjon skal legges inn?

Innmeldingen er en registrering av anlegget med kartangivelse. I tillegg skal det angis:

Anleggsenhet

10 anleggsenheter er forhåndsdefinert, se, kapittel 4 i Veiledning for innmelding av farlig stoff. Eksempelvis er en tank med LPG (propan) tilknyttet et forbrukende utstyr, et forbruksanlegg. Et tankanlegg er en lagertank som typisk er plassert i en industrivirksomhet.

Mengde

For beholdere/tanker oppgis mengden gass/væske som beholderens volumet (m³). Fast stoffer oppgis i masse (tonn). Maksimal lagerkapasitet legges til grunn for innmeldt mengde.

Stoff og stoffgruppe

De mest vanlige stoffene er forhåndsdefinert og knyttes automatisk til rett stoffgruppe. For andre stoffer velges "Annet", og rett stoffgruppe. Eksempelvis er propan angitt som LPG (propan, butan eller blandinger av disse).

Hvordan gjøre endringer og melde opphør?

Innmeldingen skal stemme overens med de faktiske forhold. Systemet er lagt til rette for enkel oppdatering. Innlogging for å gjøre endringer og melde opphør, gjøres på tilsvarende måte som når anlegget ble meldt inn. Aktuell innmelding hentes opp, endres og sendes inn på nytt. Anlegget som ikke lenger er i drift, skal meldes opphørt.

Hvordan hente ut kvittering for innmelding?

Når ny innmelding er sendt, tidligere innmeldinger er endret eller anlegget er meldt opphørt, sendes kvittering automatisk til oppgitt e-postadresse. Kommunen der anlegget er plassert, får tilsvarende kvittering. Kopi av kvitteringen kan hentes ut når man er logget inn i systemet.

Spørsmål kan sendes til postmottak@dsb.no eller tlf. 33 41 25 00