Klassifisering og merking av farlige stoffer

Farlige stoffer skal klassifiseres og merkes med standardsymboler og –setninger for fysisk fare, helsefare og miljøfare. De skal også emballeres på en forsvarlig måte.

Regelverk om klassifisering og merking av helse- og miljøfarlige stoffer er viktig for at brukerne, både profesjonelle og private forbrukere, skal få informasjon om farene, og håndtere kjemikalier korrekt. Når et stoff er fareklassifisert, har det betydning for regulering og håndtering av kjemikalier i mange andre regelverk.

>> Forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP-forskriften) på Lovdata

>> Plakat med oversikt over gjeldende klassifisering og merking av farlige stoffer (pdf)