Akkreditert inspeksjonsorgan

Ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av gassanlegg med brannfarlig gass kat. 1 og 2 skal utføres av uavhengig kontrollør. Med uavhengig kontrollør menes akkreditert inspeksjonsorgan eller teknisk kontrollorgan.

Krav om bruk av uavhengig kontrollør gjelder for gassanlegg med brannfarlig gass, kat. 1 og 2, når anlegget er tilknyttet fast rørnett med over- eller undergrunnstank, rørsystem for distribusjon av gass eller flaskebatteri.

Når slike gassanlegg er tilknyttet frittliggende enebolig eller frittliggende fritidsbolig, er de unntatt fra kravet om bruk av uavhengig kontrollør. Disse anleggene skal likevel kontrolleres av kontrollør med nødvendig kompetanse, men denne kontrolløren trenger altså ikke å være et akkreditert inspeksjonsorgan eller et teknisk kontrollorgan.

Krav om at kontroller i visse tilfeller skal utføres av uavhengig kontrollør fremkommer av forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen § 9.

Norsk akkreditering har en oppdatert oversikt over akkrediterte inspeksjonsorganer:

Inspeksjonsorganer som er akkreditert for å utføre kontroll av forbruksanlegg for propan og naturgass der det er krav om at kontrollen skal utføres av en uavhengig kontrollør må være oppført som inspeksjonsorgan type A eller C med følgende under Normativt dokument/kompetanseområde:

Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel.

Eksempel på oppføring av akkreditert inspeksjonsorgan:

image9iub.png