Produksjon av eksplosiver

Skal din virksomhet søke om eller fornye eksisterende tillatelse til å produsere eksplosiver? Her er en sjekkliste som forklarer hvilken dokumentasjon som må være på plass for at søknaden skal tas til behandling.

Søknad om tillatelse til stasjonær eller mobil produksjon av eksplosiver

Det kreves særskilt tillatelse fra DSB for å få produsere eksplosiver, herunder produksjon av ammunisjon i virksomheter.

Virksomheten må alltid legge frem en rekke dokumenter til DSB ved søknaden om tillatelse til produksjon av eksplosiver. Denne dokumentasjonen er nødvendig for å avgjøre om virksomheten har et yrkesmessig behov for eksplosiver, og har kompetansen til å håndtere eksplosiver slik at det ikke skjer uhell. Dokumentasjonen skal også bidra til å forebygge at eksplosiver kommer ut av den lovlige håndteringskjeden, og havner i urette hender.

Hvordan begrepet produksjon er definert og hvilke fremgangsmåter som er definert som produksjon er angitt i eksplosivforskriften § 4 punkt 22

Den som skal lade opp ammunisjon til eget bruk etter våpenloven trenger ikke denne tillatelsen.

Sjekkliste for søknad om tillatelse til stasjonær eller mobil produksjon av eksplosiver

En søknad om tillatelse til stasjonær eller mobil produksjon av eksplosiver skal inneholde en rekke opplysninger. Disse er angitt i kapittel 7 i eksplosivforskriften, nærmere bestemt § 57 første ledd. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det også er mange andre krav i eksplosivforskriften som er relevante og viktige å sette seg inn i ved produksjon av eksplosiver.

Krav til dokumentasjon er som følger:

  1. Produksjon av eksplosiver og ammunisjon

I § 57 første ledd heter det at ved søknad om tillatelse til produksjon av eksplosiver eller ammunisjon skal det legges frem

a) opplysninger om anlegg, prosess og metode og om stoffene som inngår i prosessen

Det vil si at søknaden skal inneholde en beskrivelse av hva som skal produseres, den kjemiske prosessen og metoden som foregår herunder bruk av råstoff og hjelpestoff som benyttes i produksjonsforløpet samt relevante flytskjemaer og tegninger. For stasjonær produksjon må det også legges ved en situasjonsplan som viser avstander til nærmeste nabobygninger m.fl.

b) informasjon om hvem som på virksomhetens vegne er ansvarlig for produksjonen

Det vil si navn og personnummer til den som på virksomhetens vegne er ansvarlig for produksjonen og opplysninger om kvalifikasjoner. I tillegg skal daglig leder eller person i tilsvarende stilling legge frem politiattest i henhold til kravet i eksplosivforskriften § 23.

c) forslag til transportklassifisering av produkt som ønskes produsert

Det vil si forslag til transportklassifisering av produkt som ønskes produsert. Legg ved en liste over de eksplosivkomponentene som skal produseres med handelsnavn og forslag til transportklassifisering samt vise til hvor sikkerhetsdatabladene er tilgjengelige.

d) dokumentasjon på hvordan det sikres at eksplosivene er i samsvar med vedlegg II i eksplosivforskriften.

Her skal virksomheten oppgi hvem som er teknisk kontrollorgan (notified body), der dette er relevant.

e) dokumentasjon på at avstandskravene i kapittel 5 er oppfylt for eksplosiver eller ammunisjon som skal oppbevares

Mengde/antall eksplosivkomponenter som vil bli oppbevart, og beskrivelse av hvor og hvordan de oppbevares med særlig vekt på tiltak mot tyveri og oppfyllelse av krav til innbruddssikkerhet. Ved søknad om tillatelse til stasjonær produksjon må det også sendes inn søknad om tillatelse til oppbevaring av eksplosiver. Denne søknaden finnes ved å gå inn på følgende lenke: https://www.dsb.no/skjema/

f) dokumentasjon på at bestemmelsene i kapittel 6 er oppfylt, når det skal oppbevares ammoniumnitratholdige stoffer eller stoffblandinger på lager som er etablert for produksjon av eksplosiver på brukersted.

Kapittel 6 i eksplosivforskriften inneholder en rekke krav til forebyggende bygningstekniske sikkerhetstiltak, forebyggende sikkerhetstiltak mot brann, tekniske krav i tillegg til sikringskrav og krav til melding i tråd med forskrift om håndtering av farlig stoff som må være oppfylt.

  1. Beskrivelse av organisasjon og styringssystem

I § 22 andre ledd heter det at virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret, ha en dokumentert internkontroll og ha ansatt personell med nødvendig kunnskap, erfaring og ferdigheter.

En beskrivelse av hvordan virksomhetens internkontroll og styringssystem er bygget opp og en beskrivelse av organisasjonen (roller og ansvar). Dette kravet fremkommer også av eksplosivforskriften § 25 første ledd.

Liste over hvilke prosedyrer (instrukser, rutiner, sjekklister) som finnes for produksjonen (driftsinstrukser, endring av resept, kalibrering, gassingsprøve, håndtering av spill/søl m.fl.). For mobil produksjon er også instrukser for lading av bulksprengstoff, håndtering av tette slanger relevant). Prosedyrer for vedlikehold herunder krav til renhold er også viktig. Eksplosivforskriften § 60 lister krav til virksomheter med tillatelse til produksjon.

Virksomheten må beskrive hvilke kvalifikasjonskrav/opplæring som stilles til egne ansatte herunder operatører. Dette kravet fremkommer også av eksplosivforskriften § 12.

  1. Risikovurdering av produksjonen

I § 9 første ledd heter det at virksomheter som håndterer eksplosjonsfarlige stoffer skal kartlegge farekilder og identifisere uønskede hendelser som kan oppstå ved håndteringen av stoffene. Kartleggingen skal omfatte både interne og eksterne forhold, og uønskede tilsiktede hendelser. Videre heter det i andre ledd at virksomheten skal på bakgrunn av kartleggingen vurdere risikoen, og gjennomføre tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Risikovurderingen skal bl.a. inneholde:

Hendelsesforløp som fører til feil mht. hastighet, flyt, nivå, trykk, temperatur, tetthet, forurensning, last, ytre påvirkning og hvor det kan oppstå risikoer og hvilke barrierer som er etablert. Sannsynligheten og konsekvensen for at hendelsene oppstår og angivelse av hva som er etablert av sannsynlighet samt konsekvensreduserende tiltak (sikring/sikkerhet) må kartlegges. Sikkerhetskritisk utstyr som pumper, skruer, mikser m.fl. må også være tatt med i risikovurderingen. For mobil produksjon er det hensiktsmessig at risikovurderingen følger hovedaktivitetene som skjer på en mobil produksjonsenhet fra påfylling av stoffer ved bulkstasjonen og frem til produksjonen, herunder avslutning/renhold og retur.

  1. Beredskapsplan

I § 10 heter det blant annet at virksomheter som håndterer eksplosjonsfarlige stoffer skal utarbeide en beredskapsplan, og etablere en tilstrekkelig egenberedskap.

Beredskapsplan bør inneholde en beskrivelse av scenarioer som er dimensjonerende for beredskapsplanen, krisehåndtering (sikring/sikkerhet), rømningsplan, varslingsliste. I tillegg til oversikt over beredskapsutstyr på MEMU og alarmeringsinstrukser og varslingslister må det også utarbeides en egen beredskapsplan for bulkstasjonen, der det er relevant.

  1. Opplysninger iht. annet regelverk - om kjøretøy og tanker på mobile produksjonsenheter

Dokumentasjon på at kjøretøy er MEMU-godkjent i henhold til ADR kap. 9.1.2 og dokumentasjon på at tanker er godkjent etter ADR kapittel 6.

Samsvarserklæring om at enheten er i overensstemmelse med maskinforskriften.

Virksomheten må også ha en sikringsplan om stoffene om bord på enheten i henhold til ADR 1.10.3.2, men den skal IKKE oversendes DSB i forbindelse med søknaden om tillatelse til produksjon.