Politiattest ved håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Søknader om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kan ikke behandles før det foreligger politiattest. Det er derfor heller ikke nødvendig å sende søknaden til DSB før du har politiattest. Virksomheter som ansetter personer som skal håndtere eksplosiver skal innhente politiattest ved ansettelse.

Disse søknadene krever politiattest

For at du skal få tillatelse til å håndtere eksplosjonsfarlig stoff må du kunne legge frem en tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

>> Elektronisk søknad om politiattest (politi.no)

Følgende søknadene krever en politiattest for å kunne bli vurdert:

I forbindelse med disse søknader om oppbevaring, distribusjon og tilvirkning trenger ikke søker å fremlegge politiattes dersom hun/han har gyldig bergsprenger- eller bergsprengerledersertifikat. Søker kan i stedet oppgi sertifikatnummer. Tillatelsen vil da få samme gyldighet som sertifikatet. Ved søknad om bergsprenger- eller bergsprengerledersertifikat må det alltid vedlegges politiattest. 

Politiattesten kan skannes og legges som vedlegg til søknaden.

Skal du ettersende politiattest, vennligst skriv referansenummeret fra www.altinn.no på politiattesten før du skanner og sender den til postmottak@dsb.no, eller sender en kopi med post til DSB.

Virksomheter skal innhente politiattest ved ansettelse

Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) gir DSB hjemmel til å fastsette krav om politiattest etter forskrift 15. juni 2017 nr. 844 om sivil håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften).

I henhold til eksplosivforskriften § 13 skal virksomheter kreve politiattest for personer de ansetter som skal håndtere eksplosiver. Det foreligger altså en plikt for virksomhetene til å innhente politiattest. Kravet gjelder innhenting av ordinær politiattest og ikke en uttømmende politiattest. Plikten og muligheten til å innhente politiattest gjelder ikke for de som allerede er ansatt i virksomheten, men kun ved nyansettelser.

Når og hvordan kan det bes om politiattest?

Det må fremkomme av stillingsannonse at det vil bli krevet ordinær politiattest for den personen som innstilles/tilbys stillingen. Begjæring av politiattest må fremsettes av den personen politiattesten gjelder. Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Opplysninger som virksomheten får via en politiattest, skal ikke uvedkommende få adgang eller kjennskap til. Attesten kan oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet med politiattesten, men ikke utover det tidspunktet vedkommende slutter i den stillingen som ga grunnlaget for å innhente politiattest. Politiattester som ikke lenger er nødvendige for formålet, skal tilintetgjøres.                                                           

Hvilke forhold på politiattesten bør tillegges vekt?

Det er ikke noe krav om at vedkommende må ha plettfri vandel for å kunne få jobb i virksomhet som håndterer eksplosiver. Det er forhold som kan antas å ha innvirkning på sikker håndtering av eksplosiver som skal tillegges vekt.

Dersom det fremkommer forhold på politiattesten som er knyttet til underslag, ran eller alvorlige kriminelle handlinger, er dette forhold som ikke er forenelig med håndtering av eksplosiver. Videre vil det ikke være uvanlig at personer som har begått vinningskriminalitet har problemer med økonomien, og at det da kan være en økt sannsynlighet for at vedkommende kan bli fristet til å begå nye lovbrudd, for eksempel ved å underslå eksplosiver og selge dette til andre for vinningens skyld.

Ilagt straff for overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven, eller straffelovens bestemmelser om terrorhandlinger, ulovlig sprengning, anskaffelse, tilvirkning eller oppbevaring av sprengstoff, eller medvirkning, vil kunne få den betydning at man ikke ansettes i en virksomhet hvor det håndteres eksplosiver. Videre vil ilagt straff for ulike typer voldshandlinger også kunne få betydning for ansettelsen. 

Det utstedes ulike typer tillatelser til virksomheter hvor det håndteres eksplosiver, som skal gi disse virksomhetene lovlig adgang til bl.a. å erverve, oppbevare, distribuere osv. med eksplosiver. Det er viktig at det er tillitt til denne type dokumenter. Det vil derfor kunne få betydning om det fremkommer forhold om dokumentforfalskning på politiattesten.

Som nevnt er det er ikke noe krav om plettfri vandel for å kunne håndtere eksplosiver. Det kan derfor fremkomme forhold på politiattesten som ikke har noen betydningen for håndtering av eksplosiver. Det kan for eksempel være forhold som fartsovertredelse, overtredelse av skiltbestemmelser eller overtredelser av øvrige bestemmelser i veitrafikkloven. Forhold på politiattesten som antas å ikke ha noen betydning for sikker håndtering av eksplosiver, skal ikke tillegges vekt.