Jeg skal søke om handel og distribusjon av eksplosiver

Skal du søke om eller fornye eksisterende tillatelse til å distribuere eksplosiver? Her er en sjekkliste som forklarer hvilken dokumentasjon som må være på plass for at søknaden skal tas til behandling.

Handel med eksplosiver

Søke om eller fornye eksisterende tillatelse til å distribuere eksplosiver? Det kreves særskilt tillatelse fra DSB for å få distribuere eksplosiver. Virksomheten må alltid legge frem en rekke dokumenter til DSB ved søknaden om tillatelse til distribusjon av eksplosiver (handelstillatelse).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for å avgjøre om virksomheten har et yrkesmessig behov for eksplosiver, og har kompetansen til å håndtere eksplosiver slik at det ikke skjer uhell. Dokumentasjonen skal også bidra til å forebygge at eksplosiver kommer ut av den lovlige håndteringskjeden, og havner i urette hender.

Vi har laget en sjekkliste som forklarer hvilken dokumentasjon som må være på plass for at søknaden skal tas til behandling.

Sjekkliste for søknad om tillatelse til å distribuere eksplosiver:

For å få tillatelse til distribusjon av eksplosiver må handelsvirksomheten:

  1. dokumentere at den har ett eller flere bestemte faste utleveringssteder, hvor det samtidig foreligger en tillatelse til oppbevaring av eksplosiver
  2. dokumentere at den som skal motta eksplosivene på vegne av handelsvirksomheten har god kunnskap om stoffene, sikker håndtering, stoffenes risiko, relevant regelverk og sikring av stoffene
  3. legge frem en tilfredsstillende ordinær politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder for den som skal motta eksplosivene på vegne av handelsvirksomheten
  4. på forespørsel kunne legge frem skriftlig informasjon som på en oversiktlig og enkel måte forklarer hvordan virksomheten oppfyller kravet til systematisk internkontroll

Søknadsskjema for søknad om tillatelse til å distribuere eksplosiver

Alle søknader om tillatelse til distribusjon av eksplosiver gjøres via elektronisk søknad i Altinn. Det er den samme inngangen enten virksomheten skal sende inn ny søknad eller om den skal fornye en eksisterende tillatelse. Dersom virksomheten fornyer en eksisterende tillatelse så vil opplysninger som er oppgitt tidligere allerede ligge i søknaden, så det er viktig å kontrollere at disse opplysningene fortsatt stemmer. Vi har samlet de korrekte skjemaene på dsb.no/skjema. 

Skjemaet for å søke om tillatelse til å distribuere eksplosiver krever at virksomheten har de nødvendige rettigheter for innlogging i Altinn. Benytt følgende skjema for å søke om tillatelse til å distribuere eksplosiver: Søknad om handel med eksplosiv vare.

Ved behov for hjelp til innlogging i Altinn, ta kontakt med ID-porten brukerstøtte.

Krav om elektronisk kontroll før overlevering av eksplosiver

Regelverket på eksplosivområdet har til formål å forebygge ulykker og uønskede hendelser knyttet til håndteringen av eksplosjonsfarlige stoffer. I tillegg skal eksplosivregelverket forhindre at stoffene kommer på avveie eller havner i urette hender.

I forbindelse med ny eksplosivforskrift er forhandlere pålagt å gjøre oppslag i DSBs elektroniske register over gyldige ervervstillatelser. Oppslag gjøres via SMS-løsning ved hver enkelt overlevering av eksplosiver, og identiteten til navngitt mottaker skal kontrolleres via gyldig legitimasjon. Ved overlevering til hotellager, skal ervervstillatelsen sjekkes ved hver enkelt bestilling via denne SMS-løsningen.

Handelsvirksomheten skal ikke overlevere eksplosiver til mottaker dersom mottakers oppbevaringssted åpenbart er i strid med de fysiske sikkerhets- og sikringskravene i eksplosivregelverket. Det er forbudt å overlate eksplosjonsfarlige stoffer til noen som ikke har lov til å ha slike stoffer.

For informasjon om bruk av denne løsningen, send en forespørsel til postmottak@dsb.no eller ta kontakt med DSB på telefon for veiledning.