Erverv av eksplosiver

Her finner du informasjon til deg som skal søke om tillatelse til erverv av eksplosiver.

Før du tenker på å søke må du ha fått tildelt rollen Patent, varemerke og design for det foretaket du skal søke på vegne av (ikke underenhet som tidligere).

For hjelp til fordeling av roller m.m kan du ta kontakt med Altinn brukerservice

Når du har riktig rolle kan du logge deg inn via IDporten på https://eksplosiver.no/ og søke på vegne av virksomheten.

DSB gir deg veiledning gjennom søknaden om hvilke opplysninger og dokumentasjon som må fylles inn.

Dette er en helt ny løsning, og DSB har derfor utarbeidet brukerveiledninger og svar på ofte stilte spørsmål, som du finner under her.

Om søknader til håndtering av eksplosiver

Virksomheten må alltid gi de opplysningene og legge frem den dokumentasjonen eller risikovurderingene som er nødvendig for å avgjøre om søknaden kan innvilges. Dette er nødvendig for å avgjøre om virksomheten har et yrkesmessig behov for eksplosiver, og har kompetansen til å håndtere eksplosiver slik at det ikke skjer uhell. Det er også nødvendig for å bidra til å forebygge at eksplosiver kommer ut av den lovlige håndteringskjeden, og havner i urette hender.

Hvem kan erverve eksplosiver?

Det kreves tillatelse fra DSB for å kjøpe eksplosiver. Tillatelse kan bare gis til virksomheter som er skikket og har et yrkesmessig behov, når hensynet til sikring og sikkerhet er ivaretatt, dersom det ikke fremkommer noe annet i eksplosivforskriften. Virksomheten skal ha dokumentert internkontroll og ha ansatt personell med nødvendig kunnskap, erfaring og ferdigheter.

For å få tillatelse til erverv av eksplosiver må virksomheten ha lovlig oppbevaring av eksplosivene, ved enten

  1. egen tillatelse til oppbevaring av eksplosivene,
  2. avtale om leie av oppbevaring eller
  3. avtale med distributør om retur av eksplosivene.

På tillatelsen skal det navngis hvem som skal motta eksplosivene på vegne av virksomheten. Mottaker skal ha god vandel og skal legge frem en tilfredsstillende ordinær politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Dersom mottaker har gyldig sertifikat som bergsprenger eller bergsprengningsleder skal det ikke legges frem politiattest i forbindelse med ervervssøknaden.

Krav til mottakere

Bergsprengning: Det er en forutsetning at virksomheten har ansatt et tilstrekkelig antall bergsprengere og bergsprengningsledere med gyldig sertifikat, for å få tillatelse til erverv av eksplosiver for bergsprengning. Virksomheten må ha minimum én bergsprenger og minimum én fulltidsansatt bergsprengningsleder tilknyttet virksomheten.

Teknisk sprengning: Det er en forutsetning at virksomheten har ansatt et tilstrekkelig antall teknisk sprengningskyndige, eller personer med gyldig sertifikat som bergsprenger.

NB! Virksomheten skal selv sende inn melding om teknisk sprengningskyndig til DSB.

Annen bruk av eksplosiver: Det er en forutsetning at den som skal motta eksplosivene på vegne av virksomheten har god kunnskap om stoffene, sikker håndtering, stoffenes risiko, relevant regelverk og sikring av stoffene.

En tillatelse til erverv av eksplosiver for annen bruk baserer seg på at minimum én mottaker er godkjent av DSB etter eksplosivforskriftens § 8. Dette er enten ved gyldig sertifikat som bergsprenger, teknisk sprengningskyndig ELLER som har fått en særskilt godkjenning til bruk av eksplosiver før det søkes om tillatelse til erverv av eksplosiver.

Vedtaket om godkjenning til bruk av eksplosiver må legges ved en søknad om tillatelse til erverv av eksplosiver, for annen bruk, for å vise at virksomheten har tilknyttet en person som har god kunnskap om stoffene, sikker håndtering, stoffenes risiko, relevant regelverk og sikring av stoffene.

Erverv som ikke krever tillatelse fra DSB

Politiet kan gi tillatelse til erverve inntil 3 kg svartkrutt og inntil 5 kg røyksvakt krutt til opplading av egen ammunisjon til den som innehar våpenkort eller kan dokumentere medlemskap i en godkjent skytter- eller samlerorganisasjon. Det kreves ikke tillatelse fra DSB for erverv av ammunisjon etter bestemmelsene i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon mv. Forbruker kan fra godkjent utsalgssted kjøpe vanlig publikumsfyrverkeri, i perioden 27. til 31. desember hvert år, uten tillatelse. Erverv av visse typer pyrotekniske varer til teknisk bruk, ammunisjon til boltepistoler og andre apparater til teknisk bruk, kan også skje uten tillatelse fra DSB.

Tillatelse til erverv av fyrverkeri i kategori F4, fyrverkeri i kategori F2 og F3 og pyrotekniske sceneeffekter i T1 og T2 gis av leder i brannvesenet i den kommunen hvor varen skal benyttes. For slikt erverv kreves det særskilt kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB, som er Norsk Brannvernforening.