Erverv av eksplosiver

Her finner du informasjon til deg som skal søke om erverv av eksplosiver.

Sjekkliste for søknad om tillatelse til erverv av eksplosiver 

Virksomheten må alltid legge frem en rekke dokumenter til DSB ved søknaden om tillatelse til erverv av eksplosiver. Denne dokumentasjonen er nødvendig for å avgjøre om virksomheten har et yrkesmessig behov for eksplosiver, og har kompetansen til å håndtere eksplosiver slik at det ikke skjer uhell. Dokumentasjonen skal også bidra til å forebygge at eksplosiver kommer ut av den lovlige håndteringskjeden, og havner i urette hender.

Vi har laget en sjekkliste som forklarer hvilken dokumentasjon som må være på plass for at søknaden skal tas til behandling.

Hva slags ervervssøknad skal virksomheten levere?

>> Søknad om tillatelse til erverv av eksplosiver for bergsprengning 
>> Søknad om tillatelse til erverv av eksplosiver for teknisk sprengning 
>> Søknad om tillatelse til erverv av eksplosiver for annet formål 

Søke om eller fornye eksisterende tillatelse til å kjøpe eksplosiver?

Det kreves særskilt tillatelse fra DSB for å få kjøpe eksplosiver. Tillatelse kan bare gis til virksomheter som er skikket og har et yrkesmessig behov, når hensynet til sikkerhet og sikring er ivaretatt, dersom det ikke fremkommer noe annet direkte i forskriften.

For å få tillatelse til erverv av eksplosiver må virksomheten enten ha en
a) egen tillatelse til oppbevaring av eksplosivene,
b) avtale om leie av oppbevaring, eller
c) avtale med distributør om retur av eksplosivene.

På tillatelsen skal det det navngis hvem som på virksomhetens vegne kan motta eksplosivene.

Mange ervervstillatelser utløper de kommende årene. For å unngå stopp i virksomheten må virksomheten sjekke gyldighetsdatoen for sin ervervstillatelse på "Min side" på www.Altinn.no.

Tillatelse til erverv av eksplosiv vare som er gitt av politiet før 1. januar 2010 var kun gyldig til og med 31. desember 2010. Dersom virksomheter skulle være i besittelse av en slik ervervstillatelse er denne ikke gyldig. Øvrige ervervstillatelser uten utløpsdato oppheves 1. januar 2019.

Alle søknader om tillatelse til erverv av eksplosiver gjøres via elektronisk søknad i Altinn. Det er den samme inngangen enten virksomheten skal sende inn ny søknad eller om du skal fornye en eksisterende tillatelse. Dersom virksomheten fornyer en eksisterende tillatelse så vil opplysninger som er oppgitt tidligere allerede ligge i søknaden, så det er viktig å kontrollere at disse opplysningene fortsatt stemmer.

Erverv som ikke krever tillatelse fra DSB

Politiet kan gi tillatelse til erverve inntil 3 kg svartkrutt og inntil 5 kg røyksvakt krutt til opplading av egen ammunisjon til den som innehar våpenkort eller kan dokumentere medlemskap i en godkjent skytter- eller samlerorganisasjon.

Det kreves ikke tillatelse fra DSB for erverv av ammunisjon etter bestemmelsene i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon mv.

Forbruker kan fra godkjent utsalgssted kjøpe vanlig publikumsfyrverkeri, i perioden 27. til 31. desember hvert år, uten tillatelse.

Erverv av visse typer pyrotekniske varer til teknisk bruk, ammunisjon til boltepistoler og andre apparater til teknisk bruk, kan også skje uten tillatelse fra DSB.

Tillatelse til erverv av fyrverkeri klasse IV, raketter i klasse II og III og pyrotekniske sceneeffekter gis av leder i brannvesenet i den kommunen hvor varen skal benyttes. For slikt erverv kreves det særskilt kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB, som er Norsk Brannvernforening.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.