Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på eksplosivområdet

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: Bergsprenger, bergsprengningsleder, teknisk sprengningskyndig eller andre yrkesutøvere innen eksplosivfeltet med kvalifikasjoner fra eller godkjent i en annen EØS-stat eller Sveits.

Har du yrkeskvalifikasjoner fra et annet EØS-land eller Sveits, og ønsker å utøve ditt lovregulerte yrke som bergsprenger eller bergsprengningsleder i Norge, må du sende en søknad til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) før du kan utøve dette yrket i Norge. Tilsvarende gjelder dersom du er teknisk sprengningskyndig, profesjonell pyrotekniker eller scenepyrotekniker fra hjemlandet ditt.

Følg lenkene nedenfor for å søke om godkjenning av dine yrkeskvalifikasjoner:

>> Bergsprenger
>> Bergsprengningsleder
>> Teknisk sprengningskyndig
>> Profesjonell pyrotekniker
>> Scenepyrotekniker

Regelverk for vurdering av dine yrkeskvalifikasjoner
Vurdering av dine yrkeskvalifikasjoner utføres i samsvar med forskrift 22. desember 2017 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og lov 16. juni 2017 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven), se direktiv 2013/55/EF.

I tillegg vil DSB vurdere dine yrkeskvalifikasjoner opp mot det som kreves for å kvalifisere seg for yrket i Norge. Den som for eksempel ønsker godkjenning av sine yrkeskvalifikasjoner som bergsprenger, bergsprengningsleder og teknisk sprengningskyndig må oppfylle kravene i forskrift 15. juni 2017 nr. 844 om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften). Profesjonelle pyroteknikere og scenepyroteknikere må oppfylle kravene i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Vi anbefaler at du setter deg inn i det aktuelle regelverket for din situasjon.

I søknaden må du indikere om du ønsker å etablere deg fast som yrkesutøver i Norge, eller om du i stedet ønsker å yte dine tjenester midlertidig i Norge.

Krav til søker
Godkjenning av dine yrkeskvalifikasjoner i henhold til forskrift 22. desember 2017 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjelder for lovregulerte yrker, og baserer seg på at du allerede innehar den kompetansen som du ønsker å få godkjent. Dersom du for eksempel søker om godkjenning av dine yrkeskvalifikasjoner som bergsprenger, forutsettes det at du allerede er bergsprenger i en annen EØS-stat eller i Sveits på søknadstidspunktet.

Det forutsettes at du har de nødvendige språkkunnskaper i norsk som er nødvendig for å utøve det lovregulerte yrket. Vennligst merk at DSB kan utføre språkkontroll av dine språkkunnskaper i norsk etter at du har fått dine yrkeskvalifikasjoner godkjent.

Bergsprengning kan bare utføres av virksomheter som har ansatt et tilstrekkelig antall bergsprengningsledere og bergsprengere med gyldig sertifikat. Virksomheten skal som et minimum ha én bergsprengningsleder som er fulltidsansatt i virksomheten, se eksplosivforskriften § 79 annet ledd (trer i kraft 1. juli 2018).

Det forutsettes at du gis opplæring i, og etterlever gjeldende relevant regelverk, for å praktisere det aktuelle yrket i Norge.

 Dokumentasjon som skal vedlegges søknaden

  • Kopi av pass eller annet bevis på identitet eller nasjonalitet.
  • Kopi av gyldig sertifikat som viser at du er lovlig etablert yrkesutøver i en annen EØS-stat eller Sveits.
  • Bekreftelse fra utstedende myndighet / sertifikatutsteder på at sertifikatet er gyldig på søknadstidspunktet.
  • Curriculum Vitae (CV).
  • Politiattest, ikke eldre enn tre måneder, fra den staten hvor du har utøvd ditt lovregulerte yrke.
  • Opplysninger om utdanningsløp for det lovregulerte yrket i den staten du har ervervet dine yrkeskvalifikasjoner, herunder navn på skole, lengde på utdanningsløp, kurs- og praksisbeskrivelse etc.
  • Opplysninger om de krav som stilles for å få utstedt sertifikatet for det lovregulerte yrket, og hva sertifikatet gir tillatelse til å arbeide med, samt kontaktinformasjon til utstedende myndighet.
  • Informasjon om varigheten og karakteren til ytelsen du planlegger å utføre i Norge, samt navn på arbeidsgiver, prosjekttittel etc.
  • Kopi av vitnemål, dersom det ikke utstedes sertifikat for yrket i hjemlandet.

DSB godtar kun dokumentasjon og informasjon som har blitt oversatt til norsk eller engelsk av en godkjent oversetter, med unntak av dokumentasjon og informasjon som foreligger på svensk eller dansk.

Behandlingstid
Behandlingstiden starter først etter at all nødvendig dokumentasjon og informasjon er mottatt av DSB. Det er viktig at du tar høyde for at saksbehandlingstiden vil variere på bakgrunn av sakstypen, og hvorvidt det må gjennomføres utligningstiltak for å utligne den vesentlige forskjellen mellom din kompetanse og det som anses som nødvendig for å utøve yrket i Norge.