Utpeking av kurs- og eksamensadministrator, og kursarrangør

Det fremgår av forskrift 15. juni 2017 nr. 844 om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) § 135 første ledd at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) utpeker kursadministrator, kursarrangør og eksamensadministrator for gjennomføring av kurs, eksamen og prøver etter eksplosivforskriften.

DSB har i vedtak av 16.10.2018 utpekt Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF) som kursadministrator, kursarrangør og eksamensadministrator for gjennomføring av kurs, eksamen, og prøver etter forskriften for bruk av eksplosiver til bergsprengning og teknisk sprengning.

Direktoratet viser til avtalen av 16.10.2018 mellom BfF og DSB for nærmere opplysninger om hvordan BfF skal ivareta rollen som utpekt kursadministrator, kursarrangør og eksamensadministrator.

>>  Avtale - Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF) og DSB

Utpekingen av BfF er ikke til hinder for at andre enn BfF kan søke om å bli utpekt av DSB som kursarrangør. En søknad om å bli kursarrangør vil bli sendt til BfF, for at de som kursadministrator skal gjennomgå søknaden og gi en begrunnet anbefaling til DSB. Direktoratet vil deretter avgjøre om utpeking av kursarrangør etter eksplosivforskriften § 135 første ledd skal skje. Et eventuelt avslag på søknad om utpeking som kursarrangør kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.