Endringer fra ADR/RID 2019 til ADR/RID 2021

Gjennomgående endringer:

 • Nye UN-nummer for elektroniske (programmerbare) tennere for sprengstoff, UN 0512 og 0513.
 • Nytt UN nummer (UN 3549) skal benyttes for medisinsk avfall i kategori A.
 • Begrepet "strålenivå" endres til "doserate".
 • Nye og oppdaterte referanser til viktige standarder for tanker og trykkbeholdere.
 • For radioaktivt materiale oppdateres regelverket med bestemmelsene i IAEA (Det internasjonale atomenergibyrået) sitt regelverk Safety Standards Series No. SSR-6 (Rev.1) IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material.
 • Som vanlig innføres det en generell overgangsbestemmelse inntil 30. juni 2021. Før 1. juli 2021 kan man velge å fortsatt benytte ADR/RID 2019.

Del 1:

 • ADR: I unntaket i 1.1.3.2 som gjelder transport av gasser, blir det spesifisert hva mengdeenheten en normal kubikkmeter Nm3 tilsvarer under gitte referanseforhold.
 • RID: For piggyback-trafikk er det endringer i 1.1.4.4.3 vedrørende oransje skilt, merker og faresedler for tilhengere, inneholdende kolli med farlig gods, som frakobles trekkbilen for transport på jernbane.
 • I kapittel 1.2 som inneholder definisjoner er det små endringer i eksisterende definisjoner. Definisjonen "strålenivå" erstattes av "doserate".
 • ADR: Ordet "Europeisk" fjernes fra ADR-avtalen. Dette får konsekvenser for malen til godkjenningsattesten for kjøretøy i 9.1.3.5. Ny overgangsbestemmelse innføres derfor i kapittel 1.6 som medfører at eksisterende godkjenningsattester fortsatt kan benyttes.
 • En rekke overgangsbestemmelser oppheves. For eksempel vil ikke eldre faresedler som oppfylte krav i ADR/RID 5.2.2.2.1.1 frem til utløpet av 2014 lenger kunne benyttes. EXII-, EXIII- FL- og AT- kjøretøy kan ikke lenger tilvirkes etter bestemmelsene som gjaldt inntil 31. desember 2018.
 • I bestemmelsene om sikring i kapittel 1.10 innføres nye UN nummere i tabellen over farlig gods med høy risiko (1.10.3.1.2). I tillegg tas eksplosiver i faregruppe 1.6 inn i tabellen.

Del 2:

 • Ny bestemmelse 2.1.3.4.3 for å presisere klassifisering av brukte gjenstander, slik som transformatorer og kondensatorer, som inneholder halogenerte løsninger og blandinger.
 • Klassifiseringstabellen for fyrverkeri på grunnlag av analogi, utvides til også å gjelde for pyrotekniske gjenstander som anvendes som sceneeffekter, og som tilordnes UN nummer 0431, forutsatt de oppfyller de spesifikke vilkårene. Slik klassifisering skal kun utføres med godkjenning fra vedkommende myndighet.
 • I listen over samleposisjoner/samlebetegnelser settes UN 3358 Kjølemaskiner som inneholder brannfarlig gass, ikke giftig, flytende gass inn sammen med andre gjenstander som inneholder gass under trykk.
 • Endret UN nummer for organisk peroksid di-(4-tert-butylcyklohexyl)peroxidikarbonat med konsentrasjon ≤ 42 som pasta, og for ADR endret emballeringsmetode i 2.2.52.4 (RID: peroksidet ikke tillatt).
 • Endret klassifisering i 2.2.62.1.11 av avfall som inneholder kategori A infeksjonsfremmende stoff. Nytt UN nummer 3549 innføres for fast medisinsk avfall som kan påvirke mennesker eller som kan påvirke bare dyr. Dette UN nummeret skal ikke benyttes for avfall som kommer fra biologisk forskning og heller ikke for avfall i væskeform. Som følge av ny tilordning innføres nye emballeringsbestemmelser i del 4, P622 og LP622.
 • I bestemmelsene for radioaktivt materiale innføres en ny kategori, SCO-III, for en overflateforurenset fast gjenstand som er stor og som på bakgrunn av sin størrelse ikke kan transporteres i noen kollitype som er angitt i ADR/RID.
 • Noen nye radionukleider med tilhørende grunnleggende radionukleideverdier innføres.
 • For etsende stoffer (klasse 8) innføres flere bestemmelser om tilordning av emballasjegrupper.
 • Nye testmetoder for nitrocellulose innføres.

Del 3:

 • For miljøfarlig stoff suppleres bestemmelsene om N.O.S-posisjon/betegnelse. Varenavnet kan suppleres med teknisk navn som er lik varenavnet på annet farlig gods, dersom dette navnet beskriver godset på den mest hensiktsmessige måten. F. eks UN 3082 MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE N.O.S. (MALING).
 • Nye UN nummer (UN 0511, UN 0512, UN 0513 og UN 3549) er ført opp i Tabell A i tillegg til at tabellen er oppdatert m.h.t endrede bestemmelser for allerede eksisterende stoffer og gjenstander oppført i tabell A.
 • Når det gjelder spesielle bestemmelser slettes noen, noen endres og noen nye innføres.
 • Revisjon av SP 327 medfører at engangsbeholdere med gass (gasspatroner) kan transporteres som avfall etter samme betingelser som aerosoler. Det presiseres at punkterte engangsbeholdere som ikke har inneholdt brannfarlige eller giftige gasser er unntatt fra ADR/RID.
 • Innføring av SP 390 spesifiserer merking av kolli samt innhold i transportdokument i de tilfeller et kolli inneholder en kombinasjon av batterier som er montert i utstyr og batterier som er pakket sammen med utstyret.
 • Innføring av SP 675 gir bestemmelser for hva som gjelder av samlastingsforbud for henholdsvis UN 2211 polymerkuler og UN 3314 plastformstøpingsmasse, da de nevnte stoffene ikke har oppgitt faresedler slik at tabellen i 7.5.2.1 kan benyttes.
 • Revisjon av SP 376 gir noen retningslinjer for hvordan vurderingen om et batteri er skadet eller defekt skal gjøres.
 • Revisjon av SP 370 gir en presisering av at ammoniumnitrat klassifisert som eksplosiv (UN 0222) ikke skal benyttes for stoff som er dekket av andre aktuelle varenavn i tabell A. Dette gjelder eksempelvis ANFO-sprengstoff og alle kommersielle kvaliteter av ammoniumnitrat. Som en følge av dette er UN 0222 aktuelt for ammoniumnitrat som er utenfor spesifikasjonene (for eksempel som følge av forurensning eller feilproduksjon), og hvor eksplosive egenskaper er fastslått eller ikke kan utelukkes.

Del 4:

 • For flytende gasser og oppløste gasser i emballeringsbestemmelse P200 heves standardverdiene for LC50 for en rekke giftige gasser.
 • For UN 2037, engangsbeholdere for gass, transportert som avfall innføres krav om at emballasjen som benyttes skal ha tilstrekkelig ventilasjon. Kravene står i de nye spesielle emballeringsbestemmelsene PP 96 (for P003) og L 2 (for LP200).
 • Trykkbeholder for kjemikalier under trykk som ikke er brannfarlig, giftig eller etsende (UN3500) og som inneholder slokkemiddel, får kontrollintervallet utvidet fra 5 til 10 år.
 • Nye emballeringsbestemmelser P622 og LP622 innføres for medisinsk avfall som er klassifisert som UN 3549.
 • Det innføres krav relatert til transport av uemballert SCO-III.
 • Endring i bestemmelsene for emballering av batterier som inneholder etsende stoff (nye og brukte). Emballeringsbestemmelsen som skal følges er P801. Emballeringsbestemmelse P801a oppheves. Bestemmelsene vil kun gjelde for batterier som ikke oppfyller kriteriene for unntak fra ADR/RID i henhold til spesiell bestemmelse 598.
 • Det innføres krav om at holdetiden skal angis i transportdokumentet ved transport av nedkjølt flytende gasser i multimodale tanker.
 • I TP 19, som gjelder for multimodale tanker ved transport av UN 1017 klor og UN 1079 svoveldioksid, klargjøres det at det er på konstruksjonstidspunktet at den beregnede tykkelsen av tankskallet skal økes med oppgitt korrosjonstillegg.
 • For litium metall og litium ion batterier som skal transporteres i en transportkjede som inkluderer flytransport har det kommet inn bestemmelser relatert til elektromagnetisk stråling for å unngå at flyets systemer forstyrres.

Del 5:

 • Redusert minste størrelse på litiumbatterimerket som benyttes på kolli som inneholder litiumceller eller -batterier i samsvar med spesiell bestemmelse 188.
 • Nytt farenummer 836 innføres. UN 2683 Ammoniumsulfidløsning får tildelt dette farenummeret.
 • ADR: Endring i opplysningene som skal oppgis i transportdokumentet for transporter som skal passere gjennom tunneler med restriksjoner. Det som står oppført for tunnelrestriksjonskode i tabell A skal uansett oppgis i transportdokumentet, selv om stoffet ikke har en bokstavkode. I disse tilfeller skal "(-)" føres inn i transportdokumentet.
 • Avsnitt 5.5.3 som regulerer bruk av kjøle- og kondisjoneringsmiddel vil nå også gjelde for tørris transportert som last og når nitrogengass benyttes som kondisjoneringsmiddel.

Del 6:

 • Endrede bestemmelser om hvordan produksjonsår på typegodkjent emballasje og IBC kan angis. Bruk av klokkesymbolet kan, under gitte forutsetninger, erstatte produksjonsåret i den øvrige merkingen.
 • For fat kommer det inn et spesifikt krav knyttet til materialforenlighet. I de tilfeller et stoff ikke er forenlig med materialene skal enten innvendig belegg eller en overflatebehandling utføres.
 • Tekniske koder som nasjonale myndigheter har godkjent for tilvirkning av tanker og trykkbeholdere i kapittel 6.2.4, 6.8.2.7 og 6.8.3.7, må heretter trekkes tilbake dersom ADR/RID innfører referanse til en standard som dekker det samme formålet.
 • Det er endringer i bestemmelsene for aerosolbeholdere når det gjelder maksimalt indre trykk.
 • Vedrørende transport av radioaktivt materiale kreves søknad om godkjenning av forsendelse av SCO-III
 • Det innføres en presisering om at en emballasje, IBC eller storemballasje kan ha flere typegodkjenninger og derfor kan være påført flere typegodkjenningsmerker.
 • For multimodale tanker i kapittel 6.7 innføres det bestemmelser om at tanker som ikke har gjennomgått kontroll (2,5 år eller 5 år) innen fristen kun får fylles igjen og transporteres etter at en kontroll som tilsvarer en 5-års kontroll er utført.
 • Det innføres endringer i bestemmelsene for tanker som ikke har et sirkulært tverrsnitt. Det inngår en lenke til et veiledningsdokument som hjelp for hvordan disse bestemmelsene skal tolkes.
 • Endrede bestemmelser for merking av tanker av fiberarmert plast. Innføres overgangsbestemmelse som muliggjør bruk av tanken til neste periodiske kontroll, som spesifisert i bestemmelsen, før ny merking pålegges.

Del 7:

 • Bestemmelser for overskridelse av oppgitte aktivitetsgrenser i CV 33 er innført for SCO-III.
 • Det er innført skjerpet krav for transport av gassflasker (CV 36) i de tilfeller disse må transporteres i lukkede kjøretøy/vogner eller containere. Det er satt krav til at gassutveksling skal forhindres mellom lasten og førerrommet (ADR)/rom som er tilgjengelig under transporten (RID).

Del 8 og 9:

 • Tidligere har bestemmelser om tilsyn med kjøretøy og last, i forbindelse med sikring og sikringsplaner, ikke vært koblet sammen med bestemmelsene som gjelder for tilsyn i kapittel 8.5. Nå endres teksten i tilleggsbestemmelsene, som blant annet gjelder for eksplosiver, slik at tilsyn skal utføres i samsvar med sikringsplanen.
 • Det presiseres at et kjøretøy ikke kan benyttes til transport av farlig gods før det foreligger en gyldig godkjenningsattest, i de tilfellene godkjenningsattesten for kjøretøyet er utløpt på dato.