Kontroll av elanlegg på mindre fiskefartøy og lasteskip

Her finn du informasjon om ordninga med aksepterte føretak for kontroll av det elektriske anlegget om bord i mindre fiskefartøy og lasteskip.

Det elektriske anlegget om bord i fiskefartøy og lasteskip under 15 meter skal kontrollerast av såkalla aksepterte elektroføretak i samsvar med gjeldande forskrifter. Det er reiar som har ansvaret for å få kontrollert det elektriske anlegget i fartøyet.

Aksepterte elektroføretak

DSB aksepterer elektroføretak etter søknad. Kriteria for å kunne bli akseptert, er beskrivne i vedlegget til avtalen.

Søknaden sendes til postmottak@dsb.no

undt 60 verksemder langs kysten er aksepterte for slik kontroll. Du finn ei oversikt over aksepterte føretak i Elvirksomhetsregisteret (blir opna i nytt vindauge).

Kontrollskjema og rettleiing

DSB har utarbeidd eit eige kontrollskjema med rettleiing som skal nyttast ved kontrollen.

Om kontrollordninga

Sjøfartsdirektoratet har heva sertifikatgrensene og innført ei alternativ kontrollordning for fiskefartøy og lasteskip under 15 meter. Denne fartøygruppa skal kontrollerast av godkjende føretak som skal utferde fartøyinstruks. DSB har etablert ei tilsvarande kontrollordning for det elektriske anlegget for desse fartøya.