Dokumentasjon maritime anlegg

Forskrift om maritime elektriske anlegg stiller krav til at reder/eier/utførende skal kunne dokumentere utførelse, drift og vedlikehold av det elektriske anlegget. Skjema som kan anvendes for utarbeiding av noe av dokumentasjonen finner du her.

Melding om arbeid (se fme § 8)

Før utførelse og endring av maritime elektriske anlegg påbegynnes skal reder sørge for at det blir sendt melding om arbeidet til tilsynsmyndigheten. For mindre endringer kreves det ikke melding. Unntatt fra melding er anlegg med nominell spenning ikke høyere enn 50 V vekselspenning og 120 V likespenning så fremt de ikke er plassert i eksplosjonsfarlige områder.

>> Skjema for melding om arbeid i henhold til forskrift om maritime elektriske anlegg § 8 (pdf)

Samsvarserklæring for maritime elektriske anlegg (se fme § 6)

Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av maritime elektriske anlegg skal utstede erklæring til reder om samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om maritime elektriske anlegg. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

>> Skjema prosjektering (pdf)

>> Skjema utførelse (pdf)

Melding av ulykker og uhell (se fme § 9)

Personskader eller materielle skader som er forårsaket av elektrisitet skal snarest mulig meldes til DSB. Meldeplikten ved ulykker/uhell har til hensikt å bidra til at årsaken kan finnes og derved bidra til å forebygge ytterligere skade og nye ulykker. Det er viktig at meldingen gis raskt, f.eks. pr. telefon, telefaks eller e-post. For melding av ulykker med personskader har DSB et elektronisk meldingssystem: Elulykke med personskade.