5 sikre - for standard boligdokumentasjon

5 sikre er en ”verktøykasse” for utarbeidelse av en standard boligdokumentasjon som tilfredsstiller gjeldende krav til boligdokumentasjon.

5 sikre baserer seg på følgende fem forhold hvor standardiserte skjema angir minimumskravet Skjemaene er utarbeidet av NELFO, men er klarert i samarbeidsprosjektet. 

Risikovurdering

I henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) § 16 - planlegging og vurdering av risiko - skal elektriske anlegg planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk. Rapporten fra risikovurderingen skal overleveres eier av anlegget.

  1. Rapport fra risikovurdering (pdf) og veiledning (pdf)
  2. Sjekkliste for risikovurdering før planlegging, prosjektering og utførelse - bedriftsintern (pdf) med veiledning (pdf)

Kursfortegnelse

I henhold til fel § 12 skal det utarbeides en beskrivelse av anlegget hvor bl.a. kursfortegnelsen er en sentral del.

   3. Standard kursfortegnelse (pdf)

Kursfortegnelsen og eksemplet er i henhold til NEK 400:2006. I tillegg til å inngå i kundedokumentasjonen, skal kursfortegnelsen også henges opp i sikringsskapet, eller i umiddelbar nærhet av dette.

Sluttkontroll

I henhold til fel § 12 skal det utarbeides en rapport fra gjennomført sluttkontroll.

   4. Rapport fra sluttkontroll (pdf) 
      Veiledning til rapport fra sluttkontroll (pdf)

Rapporten og veiledningen er i henhold til NEK 400:2006. Sluttkontrollen skal gjennomføres på det aktuelle anlegget.

Erklæring om samsvar

I henhold til fel § 12 skal erklæring om at anlegget er i samsvar med sikkerhetskravene i fel alltid overleveres eier av anlegget før dette tas i bruk.

   5. Samsvarserklæring (pdf)

For små jobber kan erklæring om samsvar sendes sammen med for eksempel fakturaen, men da ikke senere enn 3 uker etter ferdigstillelse.

I henhold til fel § 13 skal eier oppbevare erklæringen under hele anleggets levetid. Den utførende virksomheten skal oppbevare en kopi av erklæringen i 5 år etter ferdigstillelsen.

DSB om 5 sikre-dokumentasjonen

DSB har akseptert 5 sikre-dokumentasjon som tilfredsstillende dokumentasjon for boliginstallasjoner. Dette innebærer at en fremlagt 5 sikre-dokumentasjon, når denne er tilfredsstillende utfylt, vil oppfylle forskriftens krav til dokumentasjon av en boliginstallasjon uavhengig av hvor i landet du er.

5 sikre dekker også kravene til kundedokumentasjon, men det er viktig å merke seg at den registrerte virksomheten (installasjonsvirksomheten) kan ha behov for bedriftsintern tilleggsdokumentasjon i enkelte tilfeller.