Svar på spørsmål om vedlikeholdsansvar m.m. for branndetektor koblet til sentralt brannvarslingsanlegg i sameie

DSB og KDD har vurdert spørsmålet om hvem som har ansvar (herunder vedlikeholdsansvar) for branndetektor koblet til en sentral (dvs. et brannalarmanlegg) i et sameie. I redegjørelsene (se vedlegg) fra hhv. DSB og KDD fremgår det at ansvaret – både etter brann- og eksplosjonsvernloven og eierseksjonsloven - er tillagt sameiet v/styret.