Kommunale gebyrforskrifter for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brev med vedlegg sendt fra DSB 17. oktober 2023:

Emne: Kommunale gebyrforskrifter for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg og beslutningen i Frostating lagmannsrett - LF 2023-104673

Til kommunene v/ brann- og redningsvesenet.
Att. Brannsjef og leder for brannforebygging

Mange brann- og redningsvesen har den senere tid henvendt seg til DSB med spørsmål om lovligheten av egne lokale gebyrforskrifter. Flere har også spørsmål knyttet til forståelsen av lagmannsrettens beslutning.

Kommunene ved brann- og redningsvesenet har en lovbestemt plikt til feiing og tilsyn med fyringsanlegg jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav h. Samme lov § 28 annet ledd gir kommunen anledning til gebyr-legging av denne tjenesten gjennom lokal forskrift (begrenset til selvkost).

I Frostating lagmannsrett beslutning - LF 2023-104673: https://lovdata.no/dokument/LFSIV/avgjorelse/lf-2023-104673 unnslapp en hytteeier å betale feiegebyr fordi kommunen - i sin lokale gebyrforskrift - hadde begrenset sin egen adgang til å kreve gebyr. Beslutningen var begrunnet i tolking av bestemmelsene i den lokale forskriften. Det er dermed ordlyden i den lokale forskriften som gjorde at hytteeieren fikk medhold. Lagmannsretten bekrefter ellers at feiegebyret kan kreves fra en eier også de årene kommunen ikke gjennomfører feiing og/eller tilsyn hos vedkommende.

Fordi kommunens utgifter til feiing og tilsyn i hovedsak er inndekket gjennom feiegebyr (jf. selvkostprinsippet) har DSB forståelse for oppmerksomheten i denne saken. Vi vil med dette påminne kommunene om kravene til en formell forskrift og anmode om å sikre klarhet i forskriftens bestemmelser.

Brev fra DSB til Vågan brann- og redning datert 11. oktober 2023 ble i dag (17.10.2023) sendt til alle kommuner og brann- og redningsvesenet til orientering. Videre vedlegges brev fra DSB til alle brann- og redningsvesen datert 3. desember 2021 som omhandler samme sak.

>> Kommunale gebyrforskrifter for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

>> Utarbeidelse av lokale gebyrforskrifter om feiing og tilsyn med fyringsanlegg