Forvaltningsforum 110

 

Forvaltningsforum skal bidra til god informasjonsdeling og sikre at 110-sentralene og kommunene får mulighet til å påvirke prosesser og beslutninger. Målet er å skape transparens og forutsigbarhet, og legge grunnlag for et godt samarbeid mellom DSB og kommunenes 110-sentraler i prosjekter og i forvaltning av tekniske systemer.

På disse sidene presenteres detaljert informasjon og forvaltningsplaner for de tekniske løsningene koblet til Nødnett på landets 110-sentraler. Informasjonen beskriver endringer, planer for vedlikehold og utskiftning, kostnader og oppgaver som ligger til 110-sentralene/kommunene og til DSB.

Faste møtepunkter gjennom året

Forvaltningsforum arrangeres som faste møter hvert kvartal og skal være et sted å drøfte og beslutte felles forvaltning av nåværende og fremtidige systemer i brannetaten som er tilknyttet Nødnett.

Avtalte møtedatoer for 2021:

  • 18. februar 2021
  • 19. mai 2021
  • 18. september 2021
  • 15. desember 2021

>> Forvaltningsforum 110 i Teams

>> Se en oversikt over systemene


Flere viktige endringer i årene som kommer

Dagens Nødnett ble landsdekkende i 2015 og hadde da vært i drift på Østlandet siden 2010. Det betyr at Nødnett har vært i drift i over 10 år. I 2021 begynner arbeidet med overgangen til ny bærer for Nødnett. Stortinget besluttet i 2019 at neste generasjon nød- og beredskapskommunikasjon skal leveres av de kommersielle mobiloperatørene.

DSB har anbefalt at et skifte i teknologi skjer allerede i 2026. Dette betyr mye arbeid og stor omveltning i metodikk, opplæring, teknologi og utskiftning av utstyr i årene som kommer. 

Nød- og beredskapskommunikasjon – et felles ansvar

Beredskapskommunikasjon er avhengig av en rekke systemer fra operatørplassen på 110 via linjer og nødnettmaster ut til en radioterminal i full utrykning. Forskjellige aktører har ansvar for de forskjellige systemene og utstyret. Kommunikasjon er avhengig av alle disse delene for å fungere og gi optimal beredskap.

God beredskap forutsetter at alle tar sin del av ansvaret og ikke minst samarbeider
Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB.

Ansvarsfordeling

DSB er i dag ansvarlig for drift og forvaltning av dagens Nødnett og for å levere mulighet for tilkobling til Nødnett fra brukere sitt utstyr. DSB eier også deler av kontrollromutstyret på 110-sentralene (ICCS, Vision og CLI) og radioterminalene som ble anskaffet under Nødnettprosjektet. 

Hvem Ansvarsområder
DSB Eier Nødnett, kommunikasjonsløsningen ICCS (for brann), oppdragshåndteringsverktøyet Vision. DSB leverer også tale- og datalinjer til kontrollrommene.
110-sentralene 110-sentralene eier og drifter alle de andre systemene som benyttes på sentralen. 110-sentralene er i ferd med å anskaffe et nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV) som skal erstatte Vision. Dette vil eies og forvaltes av 110-sentralene i fellesskap.
BDO/DSB Drifter radioterminaler i Nødnett samt ICCS og Vision for 110-sentralene. BDO vil også drifte det nye OHV som anskaffes.

>> Se en oversikt over systemene


DSB skal bidra på flere nivåer

DSB har flere ulike roller i relasjon til brannvesen og 110-sentralene: 

  • Eier, forvalter og drifter Nødnett, ICCS, Vision og radioradioterminalene i brannetaten
  • Brannfaglig myndighet som utøver tilsyn og utvikler lov og forskrift
  • Fagmyndighet for brannfarlige og eksplosive stoffer
  • Gjennomføring og utvikling av utdanning gjennom brannskolen