Nasjonalt 110-farlig råd - N110R

 

N110R består av ledere fra alle de kommunale og interkommunale 110-sentralene, samt daglig leder for NKS110 IKS. Fra DSB møter representanter fra avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon (NBK), avdeling for Brann og redning (BRE) og Brann- og redningsskolen (BRSK). Andre fagressurser i DSB vil bli involvert ved behov. 

Målet med N110R er å skape transparens og forutsigbarhet, og legge grunnlag for et godt samarbeid mellom DSB og landets 110-sentraler. Nasjonalt 110-faglig råd blir brukt som et forum for deling av erfaringer og felles utvikling av kompetanse innenfor fagfeltet. Rådet skal også bidra til god informasjonsdeling om forvaltning av branns brukerutstyr tilkoblet Nødnett, med særlig fokus på kontrollromsløsninger for 110-sentralene.

Nasjonalt 110-faglig råd gir oss en plattform for utveksling av informasjon, diskusjoner og innspill, noe som vil bidra til å sikre kvaliteten på samarbeidet mellom DSB og 110-tjenesten
Johan Marius Ly, avdelingsdirektør DSB

Faste møtepunkter

Møtene gjennomføres ordinært halvårlig. Det kan settes opp flere møter dersom det blir behov for det. Det er en målsetning om å gjennomføre ett fysisk møte i året.

Møter i N110R vil gjennomføres to-delt, med et skille mellom myndighetsrollen til Avdeling for Brann- og redning (BRE) og Avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon som har ansvar for Nødnett og andre prosjekter innen beredskapskommunikasjon.

Nasjonalt 110-faglig råd erstatter ikke andre etablerte arenaer eller annen jevnlig kommunikasjon mellom partene. Det skal heller ikke foretas ordinær, formell saksbehandling i rådets møter. Innenfor myndighetsområdet fatter rådet ikke vedtak eller beslutninger.