Endringer i kompetansekravene i brann- og redningsvesenforskriften

Det ble 12. juli 2023 fastsatt endringer i kompetansekravene i brann- og redningsvesenforskriften.

For brannkonstabel er det fastsatt en ordning som innebærer at ansatte i heltidsstilling som har utdanning som brannkonstabel deltid fra tiden før 1. mars 2022, likestilles med yrkesutdanning som brannkonstabel heltid. Ansatte brannkonstabler i heltidsstilling som har påbegynt deltidsutdanningen 1. mars 2022 eller senere skal gjennomføre supplerende kurs ved Brann- og redningsskolen innen tre år fra ansettelse.

Det er også foretatt en presisering i kompetansekravene for operatør på nødmeldesentral og forebyggende personell, der både yrkesutdanning i samsvar med kursplan for brannkonstabel deltid eller heltid imøtekommer kompetansekravet.

Kompetansekravet er knyttet til gjennomføring av utdanning og ikke ansettelsesforholdet. Det betyr at personell som kun har arbeidet på deltidsbrann- og redningsvesen, og som har utdanning som deltidsbrannkonstabel gjennomført før 1. mars 2022, er kvalifisert til å søke stillinger og arbeide som heltid brannkonstabel uten krav til supplerende kurs. Dette vil også gjelde personell som har BRP utdanning fra Forsvaret som er gjennomført før 1. mars 2022 og som er eller blir godkjent som yrkesutdanning for brannkonstabel av DSB. Hvis BRP utdanningen er gjennomført 1. mars 2022 eller senere vil det være krav om gjennomføring av supplerende kurs hvis de skal arbeide som heltid brannkonstabel.

Personell med utdanning som brannkonstabel deltid og tidligere beredskapsutdanning trinn I for deltid, eller nyere utrykningslederutdanning for deltid, er kvalifisert for opptak til ledelse trinn B og C ved Brann- og redningsskolen. Etter gjennomført ledelse trinn B og C vil dette personellet ha utdanning tilsvarende kravet til utrykningslederutdanning for heltid.

Heltid utrykningsledere som kun har deltid brannkonstabel utdanning påbegynt 1. mars 2022 eller senere, vil måtte gjennomføre supplerende kurs for brannkonstabel i tillegg til utrykningslederutdanning heltid for å imøtekomme kompetansekravet for utrykningsleder heltid.

Kravet om gjennomføring av supplerende kurs for personell med utdanning for brannkonstabel deltid påbegynt 1. mars 2022 eller senere er knyttet opp til arbeid som brannkonstabel heltid eller utrykningsleder heltid. Det er ikke krav til supplerende kurs for personell som skal arbeide som avdelingsleder for det forebyggende arbeidet eller beredskapsarbeidet, eller i funksjon for overordnet vaktberedskap eller som leder av brann- og redningsvesenet. Det medfører at personell i stillinger på deltid brann- og redningsvesen kan utdannes som brannkonstabel deltid og utrykningsleder deltid, bygge på med heltid ledelse trinn B og C og deretter være opptaksberettiget til ledelse trinn D, som er kravet til personell i overordnet vaktberedskap, leder av beredskapsarbeidet og leder av brann- og redningsvesenet.