eCall: varsling av trafikkulykker

eCall er et felles europeisk nødmeldingssystem for varsling av trafikkulykker. Systemet skal installeres i personbiler og lette varebiler som er typegodkjent etter 31. mars 2018. Som en 2-årig prøveordning har Regjeringen besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral for eCall i Norge. Operatørene ved 110-sentralen sørger for å varsle alle nødetatene etter behov.

eCall er utviklet for å spare dyrbare sekunder i en trafikkulykke. Dersom en bil med eCall havner i en trafikkulykke, aktiveres eCall automatisk. Da ringer systemet i kjøretøyet det europeiske nødnummeret 112, som i Norge vil rutes til brannvesenets 110-sentraler.

Ved oppringing overføres data fra kjøretøyet (tidspunkt, posisjon, type kjøretøy, osv.), samtidig som at en taleforbindelse etableres mellom kjøretøyet (passasjer) og nødmeldesentralen. Kjøretøyets nøyaktige posisjon angis ved å bruke GPS, EGNOS og Galileo.

Dersom du er vitne til en trafikkulykke kan du også utløse eCall manuelt ved å trykke på en SOS-knapp inne i bilen. 110-sentralene mottar imidlertid mange feilalarmer, fordi mange trykker på SOS-knappen uten å vite at de utløser et nødanrop. Dette fører til unødvendige utrykninger og er ressurskrevende for nødetatene. DSB anmoder derfor alle bileiere med eCall om å ikke trykke på SOS-knappen med mindre de er i en reell nødsituasjon.

På europeisk nivå er det estimert at eCall vil kunne redusere nødetatenes responstider med 40% i urbane strøk og 50% på landsbygden, som vil redusere antall dødsulykker med minst 4% og alvorlige ulykker med 6%.

Faktaark om eCall