Løsninger og reaksjonsmidler

Særkilte brannobjekt: Tilsyn eller andre løsninger?

Tilsyn som tiltak

Bekymringsmeldinger som gjelder særskilte brannobjekt bør følges opp med tilsyn. Det kan vurderes enkeltvedtak om tilsyn i andre typer objekter også, for eksempel ved gjentatte bekymringer på samme adresse.

Reaksjonsformer som følger av brann- og eksplosjonsvernloven:

REAKSJON HVA HJEMMEL I BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN
Enkeltvedtak

Pålegg om retting

Pålegg om opplysninger

§ 37 første ledd

§ 33 første ledd jf. § 37 første ledd

  Forbud mot bruk (stansing av virksomhet) § 37 annet og tredje ledd
  Tvangsmulkt § 39
Sanskjoner Tvangsgjennomføring (administrativ sanksjon og enkeltvedtak som ilegges av brann- og redningsvesenet § 44
  Straff (ilegges av domstolen) § 42

 

Andre løsninger

Det tradisjonelle har vært å gjennomføre tilsyn, men brann- og redningsvesenet skal også vurdere om andre tiltak kan gi større effekt. Ofte er informasjonstiltak overfor eiere eller brukere mindre ressurskrevende og gir like god eller bedre effekt. I de tilfellene hvor man har en eller flere samarbeidspartnere vil man kunne finne de gode tiltakene sammen.

Mer veiledning finnes i Veileder for brann- og redningsvesenets tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13)

Besøk eller tilsyn i privatboliger?

Brann- og redningsvesenet skal i utgangspunktet ikke føre tilsyn med annet enn fyringsanlegg og byggverk som er registrert som særskilte brannobjekt. Lovgiver har imidlertid åpnet for at det kan føres tilsyn med andre byggverk enn særskilte brannobjekt etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 fjerde ledd.

Lovgiver har ikke vurdert tilsyn med private boliger i forarbeidene til loven, men slik loven er formulert, er det ingen holdepunkter for at bestemmelsen ikke også gjelder boliger i privat eie uten fyringsanlegg.

Bruken av tilsyn for denne type objekter må vurderes konkret og kritisk i hvert enkelt tilfelle. Loven krever at det etableres et ytterligere grunnlag for tilsyn, enten som et enkeltvedtak eller i en lokal forskrift. Både vedtak og forskrift må begrunnes.

Det er bare reduksjon av sannsynligheten for brann og konsekvensen ved brann som kan være formålet med tilsynet. Det vil si at det bare er brannsikkerheten som gir grunnlag for å gå tilsyn. Ikke andre hensyn som for eksempel rene helsemessige forhold hos beboeren.

Ved vurdering av reaksjonsmidler må det også vurderes om det er forholdsmessighet mellom avviket og reaksjonen og hvor hensiktsmessig reaksjonen er for å lukke avviket. I de aller fleste tilfeller vil informasjons- og motivasjonstiltak overfor eier eller bruker være både mer hensiktsmessig og effektivt.

Dersom det er snakk om flerbolighus hvor det er en virksomhet tilstede, kan det stille seg annerledes. Sameier og borettslag er ifølge definisjonen i brann- og eksplosjonsvernloven å betrakte som virksomhet og har dermed en plikt til systematisk sikkerhetsarbeid etter § 9 i forskrift om brannforebygging. Da kan det være et egnet tiltak å føre tilsyn med virksomhetens internkontroll.

Tilsyn er imidlertid en arbeidskrevende prosess som ofte går over lang tid. Det handler om å finne rett tiltak på rett sted. Det bør derfor gjøres en vurdering av om det er andre tiltak enn tilsyn som heller bør gjennomføres.