Beredskap og kontinuitetsplanlegging i kommunen (digitalt)


Hvordan ivaretar din virksomhet kapasitet og håndteringsevne på kort og lang sikt i en tid med flere og samtidige kriser? Dette digitale kurset gir deg systematisk innsikt i krav til beredskapsplan som følger av kommunal beredskapsplikt samt kompetanse til å styrke planleggingsarbeidet i praksis.

Kursnr.:
K2230
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Digitalt
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?

Hvem gjør hva i kommunens kriseledelse når en krise er på vei eller har blitt et faktum? Har kommunen rask og sikker tilgang til alt utstyr, personell og støtte som trengs? Er kommunen rigget for å gi innbyggere og andre involverte informasjonen de trenger? Svarene på disse spørsmålene skal ligge i kommunens overordnede beredskapsplan. For at planen skal være et effektivt verktøy når krisen inntreffer, må den være godt oppbygd, godt kjent og oppdatert. 

Kurset tar for seg minimumskravene Forskrift om kommunal beredskapsplikt stiller til overordnet beredskapsplan. Vi går gjennom hvilke roller, ansvar og fullmakter en effektiv kriseledelse i kommunen er avhengig av, og som skal være avklart på forhånd. Videre jobber vi med sentrale deler av overordnet beredskapsplan, som varslingsliste, ressursoversikt, evakueringsplaner, plan for befolkningsvarsling og krisekommunikasjonsplan.

I kurset kommer vi inn på hvordan kommunene kan bedre ivareta kritiske funksjoner i møte med lengre og samtidige kriser. Avslutningsvis vil du derfor lære om hva kontinuitetsplanlegging er, og hvordan du kan være en pådriver til å sette i gang prosessen for dette i din kommune.

DSB Kurssenteret tilbyr også et lengre oppmøtekurs som går grundigere gjennom samme tema.   

Dette lærer du

Målet med kurset er at du skal kunne:

  • Forstå beredskapsplanleggingens plass i kommunens helhetlige og systematiske samfunnsikkerhetsarbeid
  • Bidra til å utarbeide en overordnet beredskapsplan som oppfyller kravene i Forskrift om kommunal beredskapsplikt
  • Ha kjennskap til planprosessen for og nytteverdien av kontinuitetsplanlegging
  • Forstå verdien av tverrfaglighet, systematikk og samvirke med resten av totalforsvaret for å fremme trygge og robuste lokalsamfunn

Hvem kan delta?

Kurset er aktuelt for alle som har eller er tiltenkt en rolle i kommunens overordnede beredskapsarbeid, som beredskapskoordinatorer eller lignende funksjoner. Har du ansvar innen brann og redning, vann, oppvekst, plan, helse, fritid eller andre viktige beredskapsområder? Representerer du en del av det lokale totalforsvaret, for eksempel i kommunalt beredskapsråd, eller jobber du med samfunnssikkerhet hos Statsforvalteren? Da er også din deltakelse verdifull. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta, men det er en fordel om du kjenner til kommunens beredskapsplanverk. Hvis mulig anbefaler vi at flere folk og fagfelt tilknyttet samme kommune deltar.

DSB Kurssenterets tilbud setter søkelys på ulike kompetanseområder innen samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet som til sammen utfyller, støtter og styrker hverandre. Noen kurs bygger mer på hverandre enn andre. For dette kurset vil det være en fordel å ha tatt kurs i Helhetlig ROS i kommunen, men er ingen forutsetning. For mange kan kurs i Øvelsesplanlegging være et nyttig skritt videre for å lære mer om hvordan beredskapsplanen kan øves.  

Slik jobber vi

I kurset veksler vi mellom innledninger om spesifikke tema, diskusjoner og gruppearbeid. Vi tilrettelegger for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling underveis. Ved DSB Kurssenteret er vi opptatt av at du også får anvendt teorien som presenteres, derfor er praktiske oppgaver en viktig del av kurset.

Du logger deg på fra hvor du vil, men det er viktig at du har tid og mulighet til å delta aktivt med egen PC under hele kurset.

Praktisk informasjon

Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 14:00 begge dager.

Kursavgiften er kr 3690,- eks mva.

Vi bruker en egnet webinarløsning til digitalt kursrom for forelesninger, diskusjoner og øvelse. En uke før kurset får du velkomsthilsen med mer informasjon om pålogging, testing og bruk.

Spørsmål om kurset kan rettes til DSB Kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller på e-post til kurssenteret@dsb.no