Samfunnssikkerhetskonferansen 2022


Samfunnssikkerhetskonferansen 2022, som skulle vært gjennomført 7. - 8. februar, blir nå arrangert 2. - 3. juni på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Kursnr.:
Konferanse
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
Clarion Hotel The Hub
Adresse:
Biskop Gunnerusgate 3, Oslo>> Se alle innleggene på Vimeo

"Den neste krisen?" er hovedtema for Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 (Samsik22). Da programmet for konferansen ble laget første gang høsten 2021, var det få som trodde at det ville være krig i Europa. Men den 22. februar 2022 gikk Russland til krig mot nabolandet Ukraina. Krigen pågår fortsatt og vil være et sentralt bakteppe for årets konferanse.

Da krigen i Ukraina startet hadde verden hatt to år med pandemi. Norge var blant de landene i Europa med lavest dødelighet og ble minst rammet økonomisk av covid-19. Koronakommisjonen påpekte at i en krevende situasjon for landet, har myndighetene omstilt seg raskt og tatt beslutninger som har vært avgjørende for hvordan krisen har utviklet seg. Samtidig peker kommisjonen på at Norge ikke var godt nok forberedt da covid-19-pandemien kom. Koronakommisjonen leverte sin avsluttende rapport i april 2022 og læring fra pandemien er viktig å ta med videre. 

Samtidig med krig og pandemi, har FNs klimapanel levert nye rapporter som er krystallklare: klimautfordringene må behandles som en umiddelbar trussel for jordkloden. FNs generalsekretær har sagt at dette er "Kode Rød" for menneskeheten. Ekstremvær blir hyppigere og mer alvorlig, og det er nå enda sterkere bevis for at dette skyldes menneskelig påvirkning.

Gjerdrumkommisjonen kom med sine anbefalinger om tiltak og endringer for å forebygge ødeleggende kvikkleireskred i mars 2022. Vil disse gi bedre håndtering av kvikkleirerisiko?

Å sørge for innbyggernes trygghet er en av statens viktigste oppgaver. Regjeringen har satt ned både en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Disse to kommisjonene skal vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig, og se på statens og samfunnets samlede motstandskraft. Dette innebærer blant annet å se på samspillet mellom Forsvaret og sivilsamfunnet gjennom hele krise- og konfliktspekteret. Så hva kan vi forvente av dette kommisjonsarbeidet?

Konferansen åpnes av Hans-Petter Aasen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

NB ! De ca. 400 deltagerne som var påmeldt til konferansen i februar må registrere seg på nytt. Siste frist for påmelding er 23. mai. 

Konferansen vil være fysisk, men det vil være mulig å se deler i opptak i etterkant. Det vil være plass til ca. 500 deltagere på årets konferanse.

>> Program (PDF)

Pris

Begge dager: kr. 3 950,-
En dag: kr. 2 250,-

Merk: Alle som var påmeldt til konferansen i februar må registrere seg på nytt!

Det er i år som tidligere år mange spennende foredragsholdere!

Regjeringens politikk for et trygt samfunn
Hans-Petter Aasen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Den neste krisen. Hvordan forbereder vi oss på det utenkelige?
Elisabeth Aarsæther, direktør DSB

Kode Rød for menneskeheten. Hva betyr det?
Dag O Hessen, forfatter og professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Den neste helsekrisen. Hva er lærdommen fra covid-19?
Samtale med koronakommisjonens leder Egil Matsen, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør FHI Camilla Stoltenberg

Pandemien trigger utviklingen av beredskapen?
Camilla Asp, ass.dir., Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sverige

Hvordan takler barn og ungdom kriser?
Samtale med divisjonsdirektør Kjetil Andreas Ostling, barneombud Inga Bejer Engh og oberstløynant Bent Anders Salberg, tidligere sjef feltsykehuset i Kabul

Åpenhet og innsyn i krisetider?
Kristin Bergtora Sandvik, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Tolletatens rolle i hele krisespekteret
Øystein Børmer, tolldirektør

Risiko i cyberdomenet – hvordan påvirker det samfunnssikkerheten?
Sofie Nystrøm, direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Rettferdig krig
Henrik Syse, filosof og professor I ved Institutt for fredsforskning

Militær eller sivil beredskap – eller ja takk begge deler?
Eirik Kristoffersen, general og forsvarssjef

Hva betyr det som skjer langt borte for samfunnssikkerheten i Norge?
Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier

Risiko- og sårbarhet, et rundskue fra USA
Per K. Brekke, samfunnssikkerhetsråd ved Norges ambassade i USA

Rapportering fra krigssoner
Yama Wolasmal, utenrikskorrespondent i NRK

Påvirkningsoperasjoner – en trussel mot demokratiet
Eskil Grendahl Sivertsen, spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Hva har vi lært av skredet i Gjerdrum og andre naturulykker?
Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef Lillestrøm kommune og medlem av Gjerdrumutvalget og Toril Hofshagen, regionsjef region øst, NVE

Må det en krise til før politikerne våkner?
Jon H. Fiva, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Hva kan vi forvente fra totalberedskapskommisjonen?
Samtale med Irene Halvorsen, sjefredaktør Nationen, Odin Johannessen, direktør Næringslivets sikkerhetsråd og Bernt G. Apeland, generalsekretær Norges Røde Kors