Vedtak - Samtykke til håndtering av farlig stoff - Tankanlegg Kobbhola

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Nordkapp havn KF den 09.07.2019 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens tankanlegg i Kobbhola, gnr./bnr. 9/1/133 i Nordkapp kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17. I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Nordkapp havn KF samtykke til håndtering av farlig stoff.