Vedtak - samtykke til Flytanking AS for håndtering av farlig stoff ved Dolvik Depot

DSB viser til søknad om samtykke fra Flytanking AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 25.05.2016.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Flytanking AS samtykke til den omsøkte håndteringen av farlig stoff.

Det er ønskelig at informasjon om mengde flydrivstoff til forsvaret unntas offentligheten.

DSB imøtekommer dette med hjemmel i § 21 i offentleglova.