Vedtak - samtykke til bygging av anlegg for fangst og mellomlagring av CO2, Norcem Brevik, Porsgrunn kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Norcem AS, sist revidert 05.05.2022, om samtykke til bygging av anlegg for fangst og mellomlagring av CO2, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Norcem AS samtykke til bygging av anlegg for fangst og mellomlagring av CO2 (samtykke til håndtering av farlig stoff trinn I) knyttet til sementfabrikken i Brevik (gnr./bnr. 76/1, 75/121, m.fl.), Porsgrunn kommune.

Vedtaksbrev