Vedtak om samtykke til bygging av anlegg for fangst og mellomlagring av CO2, Fortum Oslo Varme AS, Oslo kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Fortum Oslo Varme AS datert 27.11.2020 om samtykke til bygging av anlegg for fangst og mellomlagring av CO2, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Fortum Oslo Varme AS samtykke til bygging av anlegg for fangst og mellomlagring av CO2 (samtykke til håndtering av farlig stoff trinn I) knyttet til Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud (gnr./bnr. 177/16, 17 og 19), samt et mellomlagringsanlegg for CO2 på Oslo Havn - Sydhavna (gnr./bnr. 235/11). Begge anleggene er lokalisert i Oslo kommune.