Vedtak - Samtykke til utvidelse av klor- og VCM-fabrikker - INOVYN Norge AS, Rafnes

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Inovyn Norge AS datert 06.02.2019 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved utvidelse av eksisterende klor- og VCM-fabrikker på Rafnes, 3966 Stathelle, gnr/bnr 4/1 i Bamble kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Inovyn Norge AS samtykke til håndtering av farlig stoff.