Vedtak – samtykke til lagring av styren og pentan ved Brødr. Sunde i Ålesund kommune

DSB har gitt Brødr. Sunde samtykke til lagring av farlig stoff.

DSB viser til søknad fra Brødr. Sunde datert 01.11.2019 om samtykke til lagring av styren og pentan ved virksomhetens anlegg i Spjelkavik i Ålesund kommune, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av overnevnte bestemmelse, har DSB gitt Brødr. Sunde samtykke til den omsøkte lagringen.