Vedtak – samtykke til håndtering av farlig stoff ved Norgips LNG-anlegg i Drammen kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt Gasum AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

DSB viser til søknad fra Gasum AS datert 30.09.2020 om overføring av samtykke til håndtering av farlig stoff jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 ved Norgips LNG-anlegg, gnr./bnr. 337/36 i Drammen kommune fra Norgips Norge AS til Gasum AS fra 01.01.2021.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Gasum AS samtykke til håndtering av farlig stoff.