Vedtak – samtykke til håndtering av farlig stoff ved Bingsa LNG-terminal i Ålesund kommune

DSB har gitt Gasum Clean Gas Solution AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Gasum Clean Gas Solution AS datert 29.04.2020 om overføring av samtykke til håndtering av farlig stoff jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 ved Bingsa LNG-terminal, gnr./bnr. 34/271 i Ålesund kommune fra AGA AS til Gasum Clean Gas Solution AS.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Gasum Clean Gas Solution AS samtykke til håndtering av farlig stoff.