Vedtak – samtykke til endringer i håndteringen av svoveldioksid på Borregaard, Sarpsborg kommune

DSB har gitt Borregaard AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Borregaard AS datert 16.06.2020 om samtykke til håndtering av farlig stoff i et nytt anlegg for produksjon og oppkonsentrering av svoveldioksid (SO2) på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg, jf.  forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Borregaard AS samtykke til den omsøkte endringen.