Vedtak – samtykke til endring av Barents Naturgass AS' forbruksanlegg for LNG på Burøya i Bodø kommune

DSB har gitt Barents Naturgass AS samtykke til den omsøkte endringen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Barents Naturgass AS datert 21.04.2020 om samtykke til utvidelse av virksomhetens forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG) i Burøyveien 13, gnr./bnr. 138/4632 i Bodø kommune, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Barents Naturgass AS samtykke til den omsøkte endringen.