Vedtak – samtykke til drift ved VEAS Gass AS' anlegg for flytende biogass på Bjerkåsholmen i Asker kommune

DSB gar gitt VEAS Gass AS samtykke til håndtering av farlig stoff.

DSB viser til søknad fra VEAS Gass AS datert 07.11.2019 (vedlegg mottatt i perioden 07.11.2019 – 01.09.2020) om samtykke til drift av virksomhetens anlegg for oppgradering og flytendegjøring av biogass samt oppbevaring av flytende biogass i Eternitveien 72, gnr./bnr. 68/465 i Asker kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt VEAS Gass AS samtykke til håndtering av farlig stoff.